รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200576 นางสาวไอลัดดา พรมษา 26 อาคาร 2 223
2 563200577 นางมนัสวี ใจหวัง 26 อาคาร 2 223
3 563200578 นางสาวสุภาพร ยอดเสาร์ 26 อาคาร 2 223
4 563200579 นางสาวสมหวัง หุ้มห่อ 26 อาคาร 2 223
5 563200580 นางสาวศรัณญา สายคำกอง 26 อาคาร 2 223
6 563200581 นางสาวละมัยพร จันโท 26 อาคาร 2 223
7 563200582 นางสาวนุชติยา คงสิม 26 อาคาร 2 223
8 563200583 นางศิริวรรณ อุตพันธ์ 26 อาคาร 2 223
9 563200584 นางสุกัญญา สุพิมพ์ 26 อาคาร 2 223
10 563200585 นางเสาวลักษณ์ เวชกามา 26 อาคาร 2 223
11 563200586 นางสาวเบ็ญจพร ศรีโวหะ 26 อาคาร 2 223
12 563200587 นางสาวพรทิพย์ บุษบา 26 อาคาร 2 223
13 563200588 นายพรชาติ ศรีวิเศษ 26 อาคาร 2 223
14 563200589 นางสาวสิริพร สิทธิโชติ 26 อาคาร 2 223
15 563200590 นางสาวธัญญลักษณ์ ศักดิ์อุดม 26 อาคาร 2 223
16 563200591 นางสาวขนิษฐา คำด้วง 26 อาคาร 2 223
17 563200592 นางสาวนัดดา ขุนเศรษฐี 26 อาคาร 2 223
18 563200593 นายสุเทพ หลักงาม 26 อาคาร 2 223
19 563200594 นางสาวธิดารัตน์ ลาสองชั้น 26 อาคาร 2 223
20 563200595 นางสาววิชุดา นาชัยฤทธิ์ 26 อาคาร 2 223
21 563200596 นางสาวจินตนา มนตรีวงค์ 26 อาคาร 2 223
22 563200597 นางสาวอริสราวัน ผาสุก 26 อาคาร 2 223
23 563200598 นางสาวละออง นนทะการ 26 อาคาร 2 223
24 563200599 นางสาวคำถวิล แก้วกระจ่าง 26 อาคาร 2 223
25 563200600 นางสาวนิชาภัทร ประชัน 26 อาคาร 2 223