รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200601 นางสาวอุไรรัตน์ วรรณทะวงษ์ 27 อาคาร 2 231
2 563200602 นายณัฐพงษ์ วรเลิศ 27 อาคาร 2 231
3 563200603 นางจิรามณี สีหะวงษ์ 27 อาคาร 2 231
4 563200604 นางสาวธัญยรัตณ์ จวงพันธ์ 27 อาคาร 2 231
5 563200605 นางสาวปัทมาภรณ์ ปาระจูม 27 อาคาร 2 231
6 563200606 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนอักษร ดวงศรี 27 อาคาร 2 231
7 563200607 นางจินตนา ทองอินทร์ 27 อาคาร 2 231
8 563200608 นางสาวจุฑามาส บูชารัมย์ 27 อาคาร 2 231
9 563200609 นางสาวอลิษา บัวพร 27 อาคาร 2 231
10 563200610 นางสาวรัชดาภรณ์ ผือโย 27 อาคาร 2 231
11 563200611 นางสาวนุชสุดา คำฉิม 27 อาคาร 2 231
12 563200612 นางสาวชวัลลักษณ์ บรรจมาตย์ 27 อาคาร 2 231
13 563200613 นางสาวเทียมตะวัน เวียงดอนก่อ 27 อาคาร 2 231
14 563200614 นางสาวณัชชลิดา ขันนอก 27 อาคาร 2 231
15 563200615 นางสาวเสาวณีย์ กิ่งวิชิต 27 อาคาร 2 231
16 563200616 นางอมร ศรีปัญญา 27 อาคาร 2 231
17 563200617 นางสาวขนิษฐา อินธิเดช 27 อาคาร 2 231
18 563200618 นางสาวสินจัย โชติพันธ์ 27 อาคาร 2 231
19 563200619 นางกุลฉัตร แก้วเพชร 27 อาคาร 2 231
20 563200620 นางปัญจพร วิถี 27 อาคาร 2 231
21 563200621 นางสุพรรณี สมาธิ 27 อาคาร 2 231
22 563200622 นางจิตลัดดา พิณพงษ์ 27 อาคาร 2 231
23 563200623 นางคำม่วน ไชยสิทธิ์ 27 อาคาร 2 231
24 563200624 นางทัศนา ไชยหงษ์ 27 อาคาร 2 231
25 563200625 นางสาวณรินทร์ วรรณมาศ 27 อาคาร 2 231