รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200626 นางสุกัญญา ไชยรัตน์ 28 อาคาร 2 232
2 563200627 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถา 28 อาคาร 2 232
3 563200628 นางสาวนฤมล เบ็ญพันธ์ 28 อาคาร 2 232
4 563200629 นางสาววรรณา พิศพงษ์ 28 อาคาร 2 232
5 563200630 นางสาวจิรัญญา สิมสุพัฒน์ 28 อาคาร 2 232
6 563200631 นางสาวพิฐชญาณ์ วิลัยเลิศ 28 อาคาร 2 232
7 563200632 นางสาวอภิศรา สมทิพย์ 28 อาคาร 2 232
8 563200633 นางสาวอุดมลักษณ์ พรหมมา 28 อาคาร 2 232
9 563200634 นางสาวสุทธิกานต์ โมรานิล 28 อาคาร 2 232
10 563200635 นางสาวจินดา ทองแม้น 28 อาคาร 2 232
11 563200636 นางสาวธิดารัตน์ บึงไกร 28 อาคาร 2 232
12 563200637 นางสาวชิดชญา มหัทธนโฆษิต 28 อาคาร 2 232
13 563200638 นางสาวจิระพันธ์ วันสุข 28 อาคาร 2 232
14 563200639 นางสาวศิริพร นิยม 28 อาคาร 2 232
15 563200640 นางสาวฐิตา รักเหล่า 28 อาคาร 2 232
16 563200641 นางกานต์พิชชา ศรศรี 28 อาคาร 2 232
17 563200642 นางสาวเนตรนรินทร์ คูพรมมี 28 อาคาร 2 232
18 563200643 นางวรรณภา วงษ์ขันธ์ 28 อาคาร 2 232
19 563200644 นางสาวชนิกานต์ ตระกาลจันทร์ 28 อาคาร 2 232
20 563200645 นางสาวธนาภรณ์ นนท์ศิลา 28 อาคาร 2 232
21 563200646 นางสาวศิริพร รัตนโสภา 28 อาคาร 2 232
22 563200647 นางสาวภรภัสสรณ์ ทวีรัชต์สิริกุล 28 อาคาร 2 232
23 563200648 นางสาวพัชรี ดวงศรี 28 อาคาร 2 232
24 563200649 นางสาวรัชนีกร สืบบุตร 28 อาคาร 2 232
25 563200650 นางสาวอรุณี กวดขันธ์ 28 อาคาร 2 232