รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200651 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ วระพุฒ 29 อาคาร 2 233
2 563200652 นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์ 29 อาคาร 2 233
3 563200653 นางสาวสุภาวดี มะโนธรรม 29 อาคาร 2 233
4 563200654 นางสาวประโยชน์ ศรีระเริญ 29 อาคาร 2 233
5 563200655 นางสาวพัชรินทร์ ชาติสิริอำนวยพร 29 อาคาร 2 233
6 563200656 นางสาวทิพวรรณ สืบชาติ 29 อาคาร 2 233
7 563200657 นางสาวสมหมาย แก่นเมือง 29 อาคาร 2 233
8 563200658 นางสาวณัฐธิชา ทองอ้ม 29 อาคาร 2 233
9 563200659 นางสาวประณัยยา มะปราง 29 อาคาร 2 233
10 563200660 นางสมรัก ศรีวัง 29 อาคาร 2 233
11 563200661 นางสุชานันท์ กระจาย 29 อาคาร 2 233
12 563200662 นางณปภัช เพ็งชัย 29 อาคาร 2 233
13 563200663 นางสาวบุษกร กุนอก 29 อาคาร 2 233
14 563200664 นางสาวยุภารัตน์ ผิวงาม 29 อาคาร 2 233
15 563200665 นางสาวนริศรา ขุนพลอย 29 อาคาร 2 233
16 563200666 นางเบญจวรรณ ทองอินทร์ 29 อาคาร 2 233
17 563200667 นางพาพร สว่างภพ 29 อาคาร 2 233
18 563200668 นางสุรางคนางค์ แสนทวีสุข 29 อาคาร 2 233
19 563200669 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีโสภา 29 อาคาร 2 233
20 563200670 นางสาวรมิตา ศรปัญญา 29 อาคาร 2 233
21 563200671 นางสาวสุภาวดี อุตมะ 29 อาคาร 2 233
22 563200672 นางลินดา รัตรีพันธ์ 29 อาคาร 2 233
23 563200673 นางสาวมยุรี แก้วคำ 29 อาคาร 2 233
24 563200674 นางกุลธิดา ไชยเชษฐ์ 29 อาคาร 2 233
25 563200675 นางสาวอรวรรณ วงค์ราช 29 อาคาร 2 233