รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563200676 นางชณารัศมิ์ ธนสิทธิ์กุลโชติ 30 อาคาร 2 234
2 563200677 นางระวิวรรณ ไชยโกฎิ์ 30 อาคาร 2 234
3 563200678 นางจิราพร สัมทาน 30 อาคาร 2 234
4 563200679 นางสาววันดี ผลบุญ 30 อาคาร 2 234
5 563200680 นางสาวสุมาลัย ทองไทย 30 อาคาร 2 234
6 563200681 นางสาวรุ่งฤดี วงษ์ขันธ์ 30 อาคาร 2 234
7 563200682 นางสหัทยา สรสิทธิ์ 30 อาคาร 2 234
8 563200683 นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ 30 อาคาร 2 234
9 563200684 นางสาวมลิวรรณ สุรนารถ 30 อาคาร 2 234
10 563200685 นางพัชรินทร์ คำชะนาม 30 อาคาร 2 234
11 563200686 นางสาวฐานิสา มะณีพงษ์ 30 อาคาร 2 234
12 563200687 นางขนิษฐา ภูมิศักดิ์สิทธิ์ 30 อาคาร 2 234
13 563200688 นางสิริจรรยา นันทะชัยนิธิโชติ 30 อาคาร 2 234
14 563200689 นางอรัญญา นรสิงห์ 30 อาคาร 2 234
15 563200690 นางสาวอรยา ทองกาล 30 อาคาร 2 234
16 563200691 นางสาวบัณฑิตา สินศิริ 30 อาคาร 2 234
17 563200692 นายอำพล ธรรมวัตร 30 อาคาร 2 234
18 563200693 นางธันยพร มะโนชาติ 30 อาคาร 2 234
19 563200694 นางสาวประพิมพ์พร ปาระมัติ 30 อาคาร 2 234
20 563200695 นางภัทรนันท์ สาสังข์ 30 อาคาร 2 234
21 563200696 นางสาวรุ่งนิรันดร์ ฝากทอง 30 อาคาร 2 234