รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกบรรณารักษ์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563600001 นางสาวขนิษฐา ศิริมา 31 อาคาร 6 60.01
2 563600002 นางสาวปวีณา ศรีจันทรรัตน์ 31 อาคาร 6 60.01
3 563600003 นางสาวจิราภรณ์ เพ็งพา 31 อาคาร 6 60.01
4 563600004 นางสาวภาสิกา กิ่งมณี 31 อาคาร 6 60.01
5 563600005 นายศุภโชค มาศกุล 31 อาคาร 6 60.01
6 563600006 นางสาวศศิธร ตาดี 31 อาคาร 6 60.01
7 563600007 นางสาวยุพา คำแพง 31 อาคาร 6 60.01
8 563600008 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์งาม 31 อาคาร 6 60.01
9 563600009 นางวุฒยา สินศิริ 31 อาคาร 6 60.01
10 563600010 นางสาวดาราธร ซุยทอง 31 อาคาร 6 60.01
11 563600011 นางสาวปรียาภรณ์ พวงมะลิ 31 อาคาร 6 60.01
12 563600012 นางสาวรมย์ บุตะเคียน 31 อาคาร 6 60.01
13 563600013 นางสาวพัทยา วงรักษา 31 อาคาร 6 60.01
14 563600014 นางสาวปิยะธิดา เรียมทอง 31 อาคาร 6 60.01
15 563600015 นางสาวอานัตตา หงษ์โสภา 31 อาคาร 6 60.01
16 563600016 นางสาวนุจรี แก้วบริบัติ 31 อาคาร 6 60.01
17 563600017 นางสาวน้ำตาล ทองเสก 31 อาคาร 6 60.01
18 563600018 นางสาวอรุโนทัย เพ็ชรนาม 31 อาคาร 6 60.01
19 563600019 นางสาวพิจิตรา ดวงอาจ 31 อาคาร 6 60.01
20 563600020 จ่าสิบตรีหญิงประมุกดาว พุทธรักษา 31 อาคาร 6 60.01
21 563600021 นางสาวนายิกา สุพงษ์ 31 อาคาร 6 60.01
22 563600022 นางมธุรส คงศรี 31 อาคาร 6 60.01
23 563600023 นางสาวสุกัญญา ไชยพิมพ์ 31 อาคาร 6 60.01
24 563600024 นายสยุมพร แก้วพวง 31 อาคาร 6 60.01
25 563600025 นางสาวขนิษฐา สายบุปผา 31 อาคาร 6 60.01
26 563600026 นางสาวปัทมา สายบุปผา 31 อาคาร 6 60.02