รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกบรรณารักษ์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563600027 นางสาววลัยพรรณ บุญทรง 32 อาคาร 6 60.02
2 563600028 นางสาวนิตยา กลิ่นแก้วนพรัตน์ 32 อาคาร 6 60.02
3 563600029 นายเนตรชล สีหะวงษ์ 32 อาคาร 6 60.02
4 563600030 นางสาวนันทิยา มงคลแก้ว 32 อาคาร 6 60.02
5 563600031 นางมารินี เรืองศรี 32 อาคาร 6 60.02
6 563600032 นางสาวยลดา ดวนใหญ่ 32 อาคาร 6 60.02
7 563600033 นางสาวนิจนา คำศรี 32 อาคาร 6 60.02
8 563600034 นางสาววิไล โพธิวัตร 32 อาคาร 6 60.02
9 563600035 นางสาววิภารัตน์ ศรีนาค 32 อาคาร 6 60.02
10 563600036 นายชูเกียรติ ดวงผุย 32 อาคาร 6 60.02
11 563600037 นางนงคราญ พันธ์เจริญ 32 อาคาร 6 60.02
12 563600038 นางสาวชนกพร แพงศรี 32 อาคาร 6 60.02
13 563600039 นางสาวนภาพร อุดด้วง 32 อาคาร 6 60.02
14 563600040 นางลัดดาวรรณ ศรีชารัตน์ 32 อาคาร 6 60.02
15 563600041 นางสาวดอกไม้ ลักขษร 32 อาคาร 6 60.02
16 563600042 นางสาวรินดา โพธิ์ไทรย์ 32 อาคาร 6 60.02
17 563600043 นางสาวอนัญชนา ถุงจันทร์ 32 อาคาร 6 60.02
18 563600044 นางสาวเฉลิมขวัญ บุญรุ่ง 32 อาคาร 6 60.02
19 563600045 นางสาวธนัดดา เพ็งพา 32 อาคาร 6 60.02
20 563600046 นางสาวณิชาภัส ประจญ 32 อาคาร 6 60.02
21 563600047 นางสาวธิดาทิพย์ เอี่ยมกลาง 32 อาคาร 6 60.02
22 563600048 นางสาวสุภนิดา จตุรวงค์ 32 อาคาร 6 60.02
23 563600049 นางสุธิดา โสดาโคตร 32 อาคาร 6 60.02
24 563600050 นางสาวอรปรียาวี ไชยโคตร 32 อาคาร 6 60.02