รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกบรรณารักษ์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563600051 นางสาววิลาสินี อรัญศรี 33 อาคาร 6 60.03
2 563600052 นางสาวจิราภรณ์ คันทบุตร 33 อาคาร 6 60.03
3 563600053 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว 33 อาคาร 6 60.03
4 563600054 นายเสกสรรค์ พรมศักดิ์ 33 อาคาร 6 60.03
5 563600055 นางสาวสิริสมปอง ศิริโท 33 อาคาร 6 60.03
6 563600056 นายเรวัตร เกิดนอก 33 อาคาร 6 60.03
7 563600057 นางสาวนงลักษณ์ คำปุย 33 อาคาร 6 60.03
8 563600058 นางสาวสรารัตน์ กิ่งก้าน 33 อาคาร 6 60.03
9 563600059 นางสาวนฤมล สีหาบุญจันทร์ 33 อาคาร 6 60.03
10 563600060 นางอรกัญญา มีฤทธิ์ 33 อาคาร 6 60.03
11 563600061 นายทัณฑธร แสงมาศ 33 อาคาร 6 60.03