รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563000001 นางสาวอินทิรา มโนรัตน์ 34 อาคาร 1 124
2 563000002 นางพัชรินทร์ เทียบคุณ 34 อาคาร 1 124
3 563000003 นางสาวธิรณี แสวงนาม 34 อาคาร 1 124
4 563000004 นางสาวกวิลพร ราชิวงศ์ 34 อาคาร 1 124
5 563000005 นางสาวอัมพิกา อินทศรี 34 อาคาร 1 124
6 563000006 นางราตรี จันทเสน 34 อาคาร 1 124
7 563000007 นางสุพัตรา สามาอาพัฒน์ 34 อาคาร 1 124
8 563000008 นางสาวพิฐชญาณ์ อินพานิชชยุตม์ 34 อาคาร 1 124
9 563000009 นางสาวอนุสรา มะณีนิล 34 อาคาร 1 124
10 563000010 นางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง 34 อาคาร 1 124
11 563000011 นางสาวสรินธร บุญส่ง 34 อาคาร 1 124
12 563000012 นางสาวจินดาพร พันธเสน 34 อาคาร 1 124
13 563000013 นายจักรกฤช ไตรศรี 34 อาคาร 1 124
14 563000014 นางสาวอรนุช นรสาร 34 อาคาร 1 124
15 563000015 นางสาวจุรีรัตน์ คำเคน 34 อาคาร 1 124
16 563000016 นางสาววรนุช ศรีรักษา 34 อาคาร 1 124
17 563000017 นางสาวราตรี เนียมมูล 34 อาคาร 1 124
18 563000018 นางอุษณีย์ พนมศักดิ์ 34 อาคาร 1 124
19 563000019 นางสาวอัญชุลี โปร่งจิต 34 อาคาร 1 124
20 563000020 นางสาววริยา ภูจอมแก้ว 34 อาคาร 1 124
21 563000021 นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์ 34 อาคาร 1 124
22 563000022 นางสาวศิริรัตน์ มังษะชาติ 34 อาคาร 1 124
23 563000023 นางสาวนิตยา วรโยธา 34 อาคาร 1 124
24 563000024 นางสาวพรวิมล กุลาราช 34 อาคาร 1 124
25 563000025 นางสาวอรทัย ไชยปัญญา 34 อาคาร 1 124