รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 563000026 นางสาววิไลวรรณ ลือโลก 35 อาคาร 1 125
2 563000027 นางสาวนันทนา ตุ้มวงษา 35 อาคาร 1 125
3 563000028 นางนันทนา ตุเอี้ยง 35 อาคาร 1 125
4 563000029 นางกรกฏ อาจหาญ 35 อาคาร 1 125
5 563000030 นางอลิสา กลมประโคน 35 อาคาร 1 125
6 563000031 นางสาวลัดดา อุตมะ 35 อาคาร 1 125
7 563000032 นางจินตนา รงค์โยธิน 35 อาคาร 1 125
8 563000033 นางอำพัน ทองพีระ 35 อาคาร 1 125
9 563000034 นางสาวตวงพร คำเสียง 35 อาคาร 1 125
10 563000035 นายพิศาล ประเสริฐพงษ์ 35 อาคาร 1 125
11 563000036 นายภาณุ วรรณทวี 35 อาคาร 1 125
12 563000037 นางสาวพรรณิญา บุดดา 35 อาคาร 1 125
13 563000038 นางธันยภัทร ใจพร 35 อาคาร 1 125
14 563000039 นางสาวหัทยา ไกรวิชญ์ชนาพร 35 อาคาร 1 125