รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000001 นายอิสรานุรักษ์ ชูกลิ่น 36 อาคาร 4 411
2 561000002 นางสาวอุษาสวรรค์ ขันโสดา 36 อาคาร 4 411
3 561000003 นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ 36 อาคาร 4 411
4 561000004 นางสาววิภาพร แพงทิพย์ 36 อาคาร 4 411
5 561000005 นางสาวอาทิติยา ไพรบึง 36 อาคาร 4 411
6 561000006 นางสาวเศรษฐกิจ สว่างภพ 36 อาคาร 4 411
7 561000007 นางสาวจิราพร กิตวัน 36 อาคาร 4 411
8 561000008 นางสาวธิดารัตน์ สิมศรี 36 อาคาร 4 411
9 561000009 นางสาวณัฐฎา แก้วระดี 36 อาคาร 4 411
10 561000010 นางสาวกาญจนา นพเก้า 36 อาคาร 4 411
11 561000011 นางสาวจริยา เพ็ชรสมัย 36 อาคาร 4 411
12 561000012 นางสาวธภาภัค มลิพันธ์ 36 อาคาร 4 411
13 561000013 นายพนธกร พ่อลา 36 อาคาร 4 411
14 561000014 นางสาวสุดารัตน์ คำเชิด 36 อาคาร 4 411
15 561000015 นางสาวธารดา ปวะบุตร 36 อาคาร 4 411
16 561000016 นางสาวฐานิกา โสพันธ์ 36 อาคาร 4 411
17 561000017 นางสาวสมจิตร เฟื่องบุญ 36 อาคาร 4 411
18 561000018 นางระเบียบ อุ่นเรือน 36 อาคาร 4 411
19 561000019 นางสาวสายใจ ลิไธสง 36 อาคาร 4 411
20 561000020 นางสาวเกศสิกกานต์ สุภาพ 36 อาคาร 4 411
21 561000021 นางสาวกัญญมน มนทอง 36 อาคาร 4 411
22 561000022 นางรุ่งฤทัย คงศรีลา 36 อาคาร 4 411
23 561000023 นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว 36 อาคาร 4 411
24 561000024 นางสาวฐิติยา บุญกันหา 36 อาคาร 4 411
25 561000025 นางสาวอาภัสรียา วงษาเคน 36 อาคาร 4 411