รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000026 นางสาววิชุดา วงศ์หงษ์ 37 อาคาร 4 421
2 561000027 นายกรภูมินทร์ เอื้อสามาลย์ 37 อาคาร 4 421
3 561000028 นางสาวสิรินยา ใจมนต์ 37 อาคาร 4 421
4 561000029 นางสาวนัศญาภรณ์ สอนไชย 37 อาคาร 4 421
5 561000030 นางสาวบัณฑิตา บุญสมศรี 37 อาคาร 4 421
6 561000031 นายวัชรฉัตร ลำพูล 37 อาคาร 4 421
7 561000032 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วพิกุล 37 อาคาร 4 421
8 561000033 นางสาวศิราภรณ์ โปร่งจิต 37 อาคาร 4 421
9 561000034 นางสาวโชติกา รัศมีหงส์ 37 อาคาร 4 421
10 561000035 นางนฤมล เข็มทอง 37 อาคาร 4 421
11 561000036 นางสาวจุฬาลักษณ์ อรรคบุตร 37 อาคาร 4 421
12 561000037 นายจิรันตร์ นันทะเสน 37 อาคาร 4 421
13 561000038 นางสาวเบญจภรณ์ บุญทศ 37 อาคาร 4 421
14 561000039 นายชูเกียรติ สุขตะ 37 อาคาร 4 421
15 561000040 นางสาวราตรี โสดามุข 37 อาคาร 4 421
16 561000041 นางสาวเสาวนีย์ ลาสนธิ์ 37 อาคาร 4 421
17 561000042 นายนรินทร อินทะจิต 37 อาคาร 4 421
18 561000043 นางสาวสุภาพร แสงทอง 37 อาคาร 4 421
19 561000044 นายชัยวัฒน์ บุญค้ำจุน 37 อาคาร 4 421
20 561000045 นายอนุชา สายแพง 37 อาคาร 4 421
21 561000046 นางสาวปราณวลี จำลอง 37 อาคาร 4 421
22 561000047 นางสาวบัวพรรณ แสวงวงค์ 37 อาคาร 4 421
23 561000048 นางสาวณัฐติญา งามแสง 37 อาคาร 4 421
24 561000049 นางสาวกฤตภรณ์ ใจดี 37 อาคาร 4 421
25 561000050 นางสาวยุพิน พิชพันธ์ 37 อาคาร 4 421