รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000051 นางสาวสุพรรณี เสมียนชัย 38 อาคาร 4 422
2 561000052 นางสาวฐิตาภา โพธิสาร 38 อาคาร 4 422
3 561000053 นางสาวกษิรัตน์ แก้วสา 38 อาคาร 4 422
4 561000054 นางสาวนุชราภรณ์ ผ่องใส 38 อาคาร 4 422
5 561000055 นางสาวจันจิรา โคตมา 38 อาคาร 4 422
6 561000056 นางสาวทัศนีย์ ทวีธรรม 38 อาคาร 4 422
7 561000057 นางสาวศิริวรรณ ทองก่ำ 38 อาคาร 4 422
8 561000058 นางสาวศิริพร แม้นจิต 38 อาคาร 4 422
9 561000059 นางสาวเบญจวรรณ ขันตี 38 อาคาร 4 422
10 561000060 นางสาวกฤษณา ฝอยทอง 38 อาคาร 4 422
11 561000061 นางณภัชนันท์ สีกะชา 38 อาคาร 4 422
12 561000062 นางสาวจริยา มีวงษ์ 38 อาคาร 4 422
13 561000063 นางสาววิลาวัลย์ ทองแพรว 38 อาคาร 4 422
14 561000064 นายวีระวัช ศรีสะอาด 38 อาคาร 4 422
15 561000065 นางสาวฐิติมา คำพุ่ม 38 อาคาร 4 422
16 561000066 นางจตุพร ฤทธิวรรณ 38 อาคาร 4 422
17 561000067 นางสาวสุนิษา จำปากุล 38 อาคาร 4 422
18 561000068 นางสาวนุชนาถ สนทยา 38 อาคาร 4 422
19 561000069 นางสาวชรินทร์ทิพย์ เพ็ญเนตร 38 อาคาร 4 422
20 561000070 นางสาวนัดดา นรดิษฐ์ 38 อาคาร 4 422
21 561000071 นางสาวรักษ์สุดา นามรมย์ 38 อาคาร 4 422
22 561000072 นางสาวสุชาวดี พลพุทธา 38 อาคาร 4 422
23 561000073 นางสาวนภัสภรณ์ สมใจ 38 อาคาร 4 422
24 561000074 นางศิรินภา สุขจร 38 อาคาร 4 422
25 561000075 นางสาวณัฐธิดาภรณ์ นาห่อม 38 อาคาร 4 422