รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000076 นางสาวสุทธิดา ศิริกุล 39 อาคาร 4 423
2 561000077 นายยุทธชัย โยธี 39 อาคาร 4 423
3 561000078 นางสาวจิตรดา พิมพร 39 อาคาร 4 423
4 561000079 นางสาวแวววรรณ ละเลิศ 39 อาคาร 4 423
5 561000080 นางสาวอรปภา โพธิ์สาชัย 39 อาคาร 4 423
6 561000081 นางสาววิไลวรรณ อินทโส 39 อาคาร 4 423
7 561000082 นางสาวสมพร บุญขาว 39 อาคาร 4 423
8 561000083 นางสาวเพียงฟ้า บัวลอย 39 อาคาร 4 423
9 561000084 นางสาวอังค์ริสา พวงสวัสดิ์ 39 อาคาร 4 423
10 561000085 นางสาวกสิวรรณ สุวรรณะ 39 อาคาร 4 423
11 561000086 นางสาวสุภาวดี ทวีชาติ 39 อาคาร 4 423
12 561000087 นายปิยะ สาคร 39 อาคาร 4 423
13 561000088 นางสาวจิราภรณ์ เทศบุตร 39 อาคาร 4 423
14 561000089 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ 39 อาคาร 4 423
15 561000090 นางสาววิจิตรา โทบุดดี 39 อาคาร 4 423
16 561000091 นางสาวนิภาภรณ์ โพธิ์ทอน 39 อาคาร 4 423
17 561000092 นางสาวปนัดดา พรมมาสุข 39 อาคาร 4 423
18 561000093 นางสาวประภาพร พันธ์แก่น 39 อาคาร 4 423
19 561000094 นางปรียาภรณ์ ทวีชัย 39 อาคาร 4 423
20 561000095 นางประภาศรี สุขประสงค์ 39 อาคาร 4 423
21 561000096 นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด 39 อาคาร 4 423
22 561000097 นางสาวสุธิดา วงศ์เหลา 39 อาคาร 4 423
23 561000098 นางสาวเบญจมาศ ปานาตี 39 อาคาร 4 423
24 561000099 นางสาวนิวรักษ์ บุญเหลือง 39 อาคาร 4 423
25 561000100 นางสาวสุภาวะดี สัมนา 39 อาคาร 4 423