รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000101 นายณรงค์กร แก้วศรีบุตร 40 อาคาร 4 424
2 561000102 นางสาวสุรัสวดี นิลเกิดเย็น 40 อาคาร 4 424
3 561000103 นางณัฐชญา แก้วศรีบุตร 40 อาคาร 4 424
4 561000104 นางสาวกนกลักาณ์ ใยคำ 40 อาคาร 4 424
5 561000105 นางสาวละอองดาว สังวรดี 40 อาคาร 4 424
6 561000106 นายธนากร ขาวสะอาด 40 อาคาร 4 424
7 561000107 นางสาวสุรีรัตน์ วงษ์พิทักษ์ 40 อาคาร 4 424
8 561000108 นางสาวชไมพร คำชาย 40 อาคาร 4 424
9 561000109 นางสาวอชิรัณญา ตั้งสืบพงษ์ 40 อาคาร 4 424
10 561000110 นางสาวสุภารัตน์ รอดคำทุย 40 อาคาร 4 424
11 561000111 นางสาวสีประภา พวงพา 40 อาคาร 4 424
12 561000112 นางสาวสุรีพร ขาวงาม 40 อาคาร 4 424
13 561000113 นางสาวพัชรี เสาร์สุด 40 อาคาร 4 424
14 561000114 นางสาวนันทนา สายทอง 40 อาคาร 4 424
15 561000115 นางสาวมณีวัลย์ สุทธิสาร 40 อาคาร 4 424
16 561000116 นางสาวนันทิยา พุฒพันธ์ 40 อาคาร 4 424
17 561000117 นางอังครินทร์ ประชุมศรี 40 อาคาร 4 424
18 561000118 นางสาวพรพิมล ใยเม้า 40 อาคาร 4 424
19 561000119 นางสาวปวริศา ดำรงชาติ 40 อาคาร 4 424
20 561000120 นางสาวณัฏฐณิชชา ทรงงาม 40 อาคาร 4 424
21 561000121 นางสาวอรุณี ตั้งวิรุฬห์วณิช 40 อาคาร 4 424
22 561000122 นางสาวอรอนงค์ สายแก้ว 40 อาคาร 4 424
23 561000123 นางพวงผกา คำเครื่อง 40 อาคาร 4 424
24 561000124 นางสาวนิภาพร เว้าสูงเนิน 40 อาคาร 4 424
25 561000125 นางสาวพจนี บุญวิทย์ 40 อาคาร 4 424