รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000126 นางสาวอทิตยาภรณ์ ศิริบุตร 41 อาคาร 4 425
2 561000127 นางสาวสิรินดา มีชัย 41 อาคาร 4 425
3 561000128 นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า 41 อาคาร 4 425
4 561000129 นางสุมารี รัตนะ 41 อาคาร 4 425
5 561000130 นางสาวฉัตรสุดา โคยามา 41 อาคาร 4 425
6 561000131 นายวสันต์ สีมาคราม 41 อาคาร 4 425
7 561000132 นายสรรเพชญ วรสา 41 อาคาร 4 425
8 561000133 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร 41 อาคาร 4 425
9 561000134 นางสาวเกษศิรินทร์ พันธ์ภักดี 41 อาคาร 4 425
10 561000135 นางสาวละมัยพร วงษาลี 41 อาคาร 4 425
11 561000136 นางสาวอ่อนละนา สายแก้ว 41 อาคาร 4 425
12 561000137 นางปัณพร ปกป้อง 41 อาคาร 4 425
13 561000138 นางสาวกัญญาภัค ฉิมพินิจ 41 อาคาร 4 425
14 561000139 นายพรชัย เคนคำ 41 อาคาร 4 425
15 561000140 นางสาวณิชาพร เรืองนาม 41 อาคาร 4 425
16 561000141 นางสาวชมพูนุท เทพบุตรดี 41 อาคาร 4 425
17 561000142 นางสาวจตุพร คุ้มครอง 41 อาคาร 4 425
18 561000143 นางสาวธัญลักษณ์ ยิ่งดี 41 อาคาร 4 425
19 561000144 นางสาวพิจิตตรา มีวงศ์ 41 อาคาร 4 425
20 561000145 นางสาวสินีนาถ แสงงาม 41 อาคาร 4 425
21 561000146 นางสาววารุณี สืบผล 41 อาคาร 4 425
22 561000147 นางสาวอรพินท์ เกษหอม 41 อาคาร 4 425
23 561000148 นางสาววทันยา ทองดี 41 อาคาร 4 425
24 561000149 นางสาวชื่นกมล แหวนเงิน 41 อาคาร 4 425
25 561000150 นางรัชดาภรณ์ ศรีบาง 41 อาคาร 4 425