รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000151 นางสาวเจนจิรา สายเนตร 42 อาคาร 4 426
2 561000152 นายวีระพงษ์ พงษ์จันโอ 42 อาคาร 4 426
3 561000153 นางสาวพลอยไพริน ลูกรัตน์ 42 อาคาร 4 426
4 561000154 นางสาวพรสุดา แพงศรี 42 อาคาร 4 426
5 561000155 นางสาวอภิญญา สุภาพันธ์ 42 อาคาร 4 426
6 561000156 นางสาวชลันดา จิตรโสม 42 อาคาร 4 426
7 561000157 นางสาวอมรรัตน์ เทพวงค์ 42 อาคาร 4 426
8 561000158 นางสาวนิตยา จำปาจูม 42 อาคาร 4 426
9 561000159 นางสาววิลัยวรรณ โพธิ์ขาว 42 อาคาร 4 426
10 561000160 นายเกรียงไกร นามทองใบ 42 อาคาร 4 426
11 561000161 นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมเที่ยง 42 อาคาร 4 426
12 561000162 นางธัญชนก เจนสำโรง 42 อาคาร 4 426
13 561000163 นางสาวอรทัย นนทะพรม 42 อาคาร 4 426
14 561000164 นางสาวจันทนาภรณ์ จันทศิลา 42 อาคาร 4 426
15 561000165 นางสาวสุพัตรา สายธนู 42 อาคาร 4 426
16 561000166 นางสาวนิษฐา วีสเพ็ญ 42 อาคาร 4 426
17 561000167 นางสาวแพรรัตน์ รัตนพันธ์ 42 อาคาร 4 426
18 561000168 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยวีร์ บุญเอนก 42 อาคาร 4 426
19 561000169 นางสาวสุธิดา พรหมคุณ 42 อาคาร 4 426
20 561000170 นางสาวรักษ์สุนันท์ จันทะสิงห์ 42 อาคาร 4 426
21 561000171 นางสาวปุญญาพัฒน์ สลักคำ 42 อาคาร 4 426
22 561000172 นางสาววิภาภรณ์ มะโนธรรม 42 อาคาร 4 426
23 561000173 นายธนากฤต หาจักร 42 อาคาร 4 426
24 561000174 นางสาวจริยา พักวัน 42 อาคาร 4 426
25 561000175 นางอุไรวรรณ วันทรวง 42 อาคาร 4 426