รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000176 นางสาวนาฏยา บุตรมี 43 อาคาร 4 431
2 561000177 นายสุวิทย์ คำเลิศ 43 อาคาร 4 431
3 561000178 นางภัทรนันท์ มโนรัตน์ 43 อาคาร 4 431
4 561000179 นางสาวนันท์นลิน เงาดำ 43 อาคาร 4 431
5 561000180 นางสาวดวงสุดา ชูลำภู 43 อาคาร 4 431
6 561000181 นางสาวนริศสา ศรีวิจารย์ 43 อาคาร 4 431
7 561000182 นางสาวปภัสรา แจ่มเชื้อ 43 อาคาร 4 431
8 561000183 นางสาวจันธิมา ใบศรี 43 อาคาร 4 431
9 561000184 นางสาวพรทิวา สมควร 43 อาคาร 4 431
10 561000185 นายสุชีพ เกษียรพรมราช 43 อาคาร 4 431
11 561000186 นางสาวดวงชีวัน ยาตรา 43 อาคาร 4 431
12 561000187 นางสาวสมประสงค์ เปรมปราโมทย์ 43 อาคาร 4 431
13 561000188 นางสาวภัสราพร แก่นงาม 43 อาคาร 4 431
14 561000189 นางสาวนภัสวรีย์ วงศ์วรรณา 43 อาคาร 4 431
15 561000190 นางสาวฉันทนา แก้วมุงคุณ 43 อาคาร 4 431
16 561000191 นางสาวเบญจลักษณ์ ผ่องแผ้ว 43 อาคาร 4 431
17 561000192 นางสาวจุฑามาศ สารภาพ 43 อาคาร 4 431
18 561000193 นางสาวมะลิสา พลกูล 43 อาคาร 4 431
19 561000194 นางสาวรชยา วิเศษสังข์ 43 อาคาร 4 431
20 561000195 นางสาวทิวกาญจน จันทร์โสภา 43 อาคาร 4 431
21 561000196 นางสาวอารีรัตน์ พงษ์สุระ 43 อาคาร 4 431
22 561000197 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์นวม 43 อาคาร 4 431
23 561000198 นางสาวนงลักษณ์ บุญมาก 43 อาคาร 4 431
24 561000199 นายปิติพงษ์ สงศรี 43 อาคาร 4 431
25 561000200 นางสาวทิวาภรณ์ อักษรพิมพ์ 43 อาคาร 4 431