รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000201 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษโวหาร 44 อาคาร 4 432
2 561000202 นายบัญชายุทธ์ พลกลาง 44 อาคาร 4 432
3 561000203 นางสาวปวารี ธนพิพัฒน์พงษ์ 44 อาคาร 4 432
4 561000204 นางสาวอาภาพร คงบุญวาสน์ 44 อาคาร 4 432
5 561000205 นางผุดผ่อง เสาร์ศิริ 44 อาคาร 4 432
6 561000206 นางสาวสุรีย์พร นาคูณ 44 อาคาร 4 432
7 561000207 นางสาวสุดารัตน์ เป้ทุ่ง 44 อาคาร 4 432
8 561000208 นางสาวสิริธพร ลวดลาย 44 อาคาร 4 432
9 561000209 นางสุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ 44 อาคาร 4 432
10 561000210 นางสาวมิ่งขวัญ สังขศิลา 44 อาคาร 4 432
11 561000211 นายธนากร บุตะเคียน 44 อาคาร 4 432
12 561000212 นางสาวธาราภรณ์ เชิงหอม 44 อาคาร 4 432
13 561000213 นางสาวอุรัสยา สกุลคลานุวัฒน์ 44 อาคาร 4 432
14 561000214 นางสาวนวลฉวี สระแสง 44 อาคาร 4 432
15 561000215 นายประดิษฐ์ เครือบุตร 44 อาคาร 4 432
16 561000216 นายบุญหอม นรสิงห์ 44 อาคาร 4 432
17 561000217 นางสาวจินตนา สีชาเชต 44 อาคาร 4 432
18 561000218 นางสาวสุภัทรา พวงพา 44 อาคาร 4 432
19 561000219 นางสาวณัฐฐาวดี บุตรกร 44 อาคาร 4 432
20 561000220 นางสาวสุธีรา ดลรุ้ง 44 อาคาร 4 432
21 561000221 นางสาววาสนา สีกะชา 44 อาคาร 4 432
22 561000222 นางสาวสุพรรณิการ์ สุปันนุชย์ 44 อาคาร 4 432
23 561000223 นางสาวพิมล สมาน 44 อาคาร 4 432
24 561000224 นางพัชรินทร์ สุเววงค์ 44 อาคาร 4 432
25 561000225 นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล 44 อาคาร 4 432