รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000226 นางสาวอรุณรัตน์ สะราคำ 45 อาคาร 4 433
2 561000227 นางสาวอนงค์นาฏ เครือแสง 45 อาคาร 4 433
3 561000228 นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์ 45 อาคาร 4 433
4 561000229 นางสาวพรผกา สิทธิ์โท 45 อาคาร 4 433
5 561000230 นางสาวอทิตยา ลีลาศ 45 อาคาร 4 433
6 561000231 นางสาวนิตยา กาเมือง 45 อาคาร 4 433
7 561000232 นางสาวนงนุช เจริงบุญ 45 อาคาร 4 433
8 561000233 นายเอกรัตน์ หาญพิทักษ์ 45 อาคาร 4 433
9 561000234 นายอภิชิต การินทร์ 45 อาคาร 4 433
10 561000235 นางสาวชัญญากาญจน์ วิไลลักษณ์ 45 อาคาร 4 433
11 561000236 นายธน นันพิลา 45 อาคาร 4 433
12 561000237 นายทรงกรด วงศ์ภักดี 45 อาคาร 4 433
13 561000238 นางสาวจุฬารัตน์ อุ่นใจ 45 อาคาร 4 433
14 561000239 นางสาวณัฐรดา ครองยุติ 45 อาคาร 4 433
15 561000240 นางสาวณัฐมนชนก ธนพัชรจิรโชติ 45 อาคาร 4 433
16 561000241 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน 45 อาคาร 4 433
17 561000242 นางสาวขนิษฐา แก่นแก้ว 45 อาคาร 4 433
18 561000243 นางสาวจริยาพร วงศ์ษา 45 อาคาร 4 433
19 561000244 นางสาวจิดาภา ยิ้มแย้ม 45 อาคาร 4 433
20 561000245 นางสาวธนันท์ชนก สระทอง 45 อาคาร 4 433
21 561000246 สิบเอกสิทธิชัย วรรณวงษ์ 45 อาคาร 4 433
22 561000247 นางสาวจิราภรณ์ นนทวงษ์ 45 อาคาร 4 433
23 561000248 นางสาวนิ่มนุตร์ พิมพารัตน์ 45 อาคาร 4 433
24 561000249 นายพีรธร คำล้วน 45 อาคาร 4 433
25 561000250 นางสาวอรพิมพ์ อบอุ่น 45 อาคาร 4 433