รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000251 นางอรุณรัตน์ คำสิงหา 46 อาคาร 4 434
2 561000252 นางสาวอัญเชิญ เรืองมนตรี 46 อาคาร 4 434
3 561000253 นายยงยุทธ งามแสง 46 อาคาร 4 434
4 561000254 นายจาตุพร ศรียันต์ 46 อาคาร 4 434
5 561000255 นางสาวสุพิชญา สว่างวงษ์ 46 อาคาร 4 434
6 561000256 นางสาวพัชนิดา ถาวร 46 อาคาร 4 434
7 561000257 นางสาวมนัสชนก กองเวียง 46 อาคาร 4 434
8 561000258 นางสาวเพ็ญนภา บุญชาลี 46 อาคาร 4 434
9 561000259 นางสาวลัดดาวัลย์ โนนสังข์ 46 อาคาร 4 434
10 561000260 นางสาวชวัลพร ชุมขุนทด 46 อาคาร 4 434
11 561000261 นางสาวหัทยา รักอู่ 46 อาคาร 4 434
12 561000262 นางสาวจิตติมาภรณ์ โสพัฒน์ 46 อาคาร 4 434
13 561000263 นางสาววสุดา เทียนชัย 46 อาคาร 4 434
14 561000264 นางสาวศุภดา น้ำกรอง 46 อาคาร 4 434
15 561000265 นางสาวมาริชาติ สิมมาทอง 46 อาคาร 4 434
16 561000266 นางสาวปาลิตา โสสอน 46 อาคาร 4 434
17 561000267 นางสาวหนึ่งฤดี วงษ์พินิจ 46 อาคาร 4 434
18 561000268 นางสาวใหม่ ปรีเปรม 46 อาคาร 4 434
19 561000269 นางพันธุมาศ ต้อไธสง 46 อาคาร 4 434
20 561000270 นางสาวฐิติชญาน์ แสงงาม 46 อาคาร 4 434
21 561000271 นางปานรดา วงษ์จันทรา 46 อาคาร 4 434
22 561000272 นางสาวเสาวลักษณ์ นุกิจรัมย์ 46 อาคาร 4 434
23 561000273 นางอรุณศรี เบ็ญมาศ 46 อาคาร 4 434
24 561000274 นายวรวุฒิ สุทนต์ 46 อาคาร 4 434
25 561000275 นางสาวรัชดา สุภาสอน 46 อาคาร 4 434