รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000276 นางสาวกองแก้ว แก้วนารินทร์ 47 อาคาร 4 435
2 561000277 นางสาวศิริพรรณ คำทองดี 47 อาคาร 4 435
3 561000278 นางสาวจีรภัทร์ ปะตาทะยัง 47 อาคาร 4 435
4 561000279 นางสาวศจีพันธ์ เนตรแก้ว 47 อาคาร 4 435
5 561000280 นางสาวศิริพร บุญเกิ่ง 47 อาคาร 4 435
6 561000281 นางนันท์นภัส ผ่านทอง 47 อาคาร 4 435
7 561000282 นายธนวรรธน์ ศรีสาเนตร 47 อาคาร 4 435
8 561000283 นายสถาพร บุตตัสสะ 47 อาคาร 4 435
9 561000284 นายฐานันดร อินทร์คำ 47 อาคาร 4 435
10 561000285 นางสาวจันทร์จิรา อ่อนศรี 47 อาคาร 4 435
11 561000286 นางสาวสุวรรณา ประโลม 47 อาคาร 4 435
12 561000287 นางสาวเสาวภา สระน้ำ 47 อาคาร 4 435
13 561000288 นางเกษร แสนเพชร 47 อาคาร 4 435
14 561000289 นางสาวปวีณ์กร คำเสียง 47 อาคาร 4 435
15 561000290 นางพุทธธิดา ภูทอง 47 อาคาร 4 435
16 561000291 นางสาวสุกัญญา คำสม 47 อาคาร 4 435
17 561000292 นางสาวศศิกานต์ บรรเทิงใจ 47 อาคาร 4 435
18 561000293 นางตติยาภรณ์ นพแสง 47 อาคาร 4 435
19 561000294 นางสาวณัฐจารีย์ วิรัตไชย 47 อาคาร 4 435
20 561000295 นายบดีศร จันลุทิน 47 อาคาร 4 435
21 561000296 นางสาวรุจิรา วิจิตขะจี 47 อาคาร 4 435
22 561000297 นางสาวสุดารัตน์ คำแพง 47 อาคาร 4 435
23 561000298 นางทวีวงศ์ ทาริยะอินทร์ 47 อาคาร 4 435
24 561000299 นางสาวอมิตา เหมือนมาตย์ 47 อาคาร 4 435
25 561000300 นางสาวสกาวเดือน ดวงดาว 47 อาคาร 4 435