รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000301 นางสาวสุกัญญา พรหมประเสริฐ 48 อาคาร 4 436
2 561000302 นายพิทยา พันธ์เพ็ชร 48 อาคาร 4 436
3 561000303 นางสาวศศิวรรณ จั่นรัตน์ 48 อาคาร 4 436
4 561000304 นางสาวภัทรชนันท์ ทองดี 48 อาคาร 4 436
5 561000305 นางสาวอุไรวรรณ์ ประมวล 48 อาคาร 4 436
6 561000306 นางสาวศรีวิไล มีวงษ์ 48 อาคาร 4 436
7 561000307 นางสาวฐาปณี ดอกดวง 48 อาคาร 4 436
8 561000308 นางตรงหทัย โพธิ์งาม 48 อาคาร 4 436
9 561000309 นางสาวจริยา ไชยสอน 48 อาคาร 4 436
10 561000310 นางสาวกีรติ สุวรรณโน 48 อาคาร 4 436
11 561000311 นางสาวอัมรา อุตราช 48 อาคาร 4 436
12 561000312 นางสาวสุณิสา พิมภา 48 อาคาร 4 436
13 561000313 นางสาววิชุดา ชูกลิ่น 48 อาคาร 4 436
14 561000314 นางสาววรรณา รับรอง 48 อาคาร 4 436
15 561000315 นางสาวอุษณีย์ แก้วแสน 48 อาคาร 4 436
16 561000316 นางสาวปิยนุช นิลดำ 48 อาคาร 4 436
17 561000317 นางสาวบุษราคัม ใบทอง 48 อาคาร 4 436
18 561000318 นางสาวเบญจมาศ โพธิ์ศรี 48 อาคาร 4 436
19 561000319 นางสาวสุปราณี แวงวรรณ 48 อาคาร 4 436
20 561000320 นางสาวสุวนิตย์ งามแสง 48 อาคาร 4 436
21 561000321 นางสาวอนุสรา ศรีหาวัฒน์ 48 อาคาร 4 436
22 561000322 นางสาวกนกวรรณ บุญเชิญ 48 อาคาร 4 436
23 561000323 นางสาวไอยเรศ โดดชัย 48 อาคาร 4 436
24 561000324 นางสาววิจิตรา ไพพงษ์ 48 อาคาร 4 436
25 561000325 นางสาวไพจิตร บุญอินทร์ 48 อาคาร 4 436