รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000326 นางสาวศุภิณริศา สุยไสย์ 49 อาคาร 5 521
2 561000327 นางบัวพร สมร 49 อาคาร 5 521
3 561000328 นางสาวอุษณี แพอุดมสมบูรณ์ 49 อาคาร 5 521
4 561000329 นางสาวศศิธร สุทธิกรม 49 อาคาร 5 521
5 561000330 นางสาวมุทิตา ศิลารักษ์ 49 อาคาร 5 521
6 561000331 นางสาวพรสวรรค์ บุญมา 49 อาคาร 5 521
7 561000332 นางสาวสุดาพร พิลาศรี 49 อาคาร 5 521
8 561000333 นายอรัญ วรรณพฤกษ์ 49 อาคาร 5 521
9 561000334 นางสาวจิราวรรณ ตั้งใจ 49 อาคาร 5 521
10 561000335 นายอิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์ 49 อาคาร 5 521
11 561000336 นางสาวศรีวาภา ผลานาค 49 อาคาร 5 521
12 561000337 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 49 อาคาร 5 521
13 561000338 นายวีระชัย ประจำ 49 อาคาร 5 521
14 561000339 นางสาวกนกอร ทองแสง 49 อาคาร 5 521
15 561000340 นางสาวศรีจรัส หินกอง 49 อาคาร 5 521
16 561000341 นางสาวสมหมาย พลาหาญ 49 อาคาร 5 521
17 561000342 นางพัชรี ทองทับ 49 อาคาร 5 521
18 561000343 นางปริญญาภรณ์ บุตะเคียน 49 อาคาร 5 521
19 561000344 นางสาวธัญชนก ตอนศรี 49 อาคาร 5 521
20 561000345 ว่าที่ร้อยตรียศกร ทองทับ 49 อาคาร 5 521
21 561000346 นางสาวนริศรา ชัยน้อย 49 อาคาร 5 521
22 561000347 นางสาวนิชรัตน์ สมเพาะ 49 อาคาร 5 521
23 561000348 นางสาวกนกพร รัตนา 49 อาคาร 5 521
24 561000349 นางสาววัลลี พันธุ์เลิศ 49 อาคาร 5 521
25 561000350 นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิยา 49 อาคาร 5 521