รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000351 สิบเอกทรงฤทธิ์ ดวงสมสา 50 อาคาร 5 522
2 561000352 นางสาวนิพา อุ่นแก้ว 50 อาคาร 5 522
3 561000353 นางสาววลัยลักษ์ แก่นลา 50 อาคาร 5 522
4 561000354 นางสาวจิรพรรณ โทนัน 50 อาคาร 5 522
5 561000355 นางนันทวัน แพงมา 50 อาคาร 5 522
6 561000356 นางสุธนี พิศดู 50 อาคาร 5 522
7 561000357 นางสาวณพัฐอร คำเสน 50 อาคาร 5 522
8 561000358 นางสาวชลันดา วงษ์พิทักษ์ 50 อาคาร 5 522
9 561000359 นางสาวพัชริดา สรลี 50 อาคาร 5 522
10 561000360 นางสาวไพริน อ่อนทา 50 อาคาร 5 522
11 561000361 นางสาวรัชนีวรรณ ประสานทอง 50 อาคาร 5 522
12 561000362 นายปริทัศน์ คำโวหาร 50 อาคาร 5 522
13 561000363 นางสาวสุขเกื้อ ศิริจันทร์ 50 อาคาร 5 522
14 561000364 นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์ 50 อาคาร 5 522
15 561000365 นางสมจิตร์ ไชยศรีษะ 50 อาคาร 5 522
16 561000366 นายสถาพล สู่บุญ 50 อาคาร 5 522
17 561000367 นางสาวปิยะภรณ์ ชาติมนตรี 50 อาคาร 5 522
18 561000368 นางสาวนัฐติพร นักธรรม 50 อาคาร 5 522
19 561000369 นางสาวสุพัตรา เบ้าทอง 50 อาคาร 5 522
20 561000370 นางสาววิมลทิพย์ แขมคำ 50 อาคาร 5 522
21 561000371 นางสาวสุกัญญา ชมภูธร 50 อาคาร 5 522
22 561000372 นายภาคภูมิ ป้องโล่ห์ 50 อาคาร 5 522
23 561000373 นางสาวรัฐพร พันลำจันทร์ 50 อาคาร 5 522
24 561000374 นางสาวชนัดดา อุดชุม 50 อาคาร 5 522
25 561000375 นางสาวอิงอร ศุภศร 50 อาคาร 5 522