รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000376 นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ 51 อาคาร 5 523
2 561000377 นางสาวนิตยา วรศิริ 51 อาคาร 5 523
3 561000378 นายพุทธิศักดิ์ โพธิ์กฎ 51 อาคาร 5 523
4 561000379 นางสาวจุฑาทิพย์ งามแก้ว 51 อาคาร 5 523
5 561000380 นางสาวปฐมาวดี คำเพราะ 51 อาคาร 5 523
6 561000381 นางสาวอาภากร พิมพ์ภูธร 51 อาคาร 5 523
7 561000382 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ 51 อาคาร 5 523
8 561000383 นางสาวสุมาพร ดวงทอง 51 อาคาร 5 523
9 561000384 นางสาวอรพรรณ ศรีเนตร 51 อาคาร 5 523
10 561000385 นางสาวอุไรพร ศรีเนตร 51 อาคาร 5 523
11 561000386 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญญารัตน์ ก้านสนธิ์ 51 อาคาร 5 523
12 561000387 นางสาวบุสดี แสงสุริยะ 51 อาคาร 5 523
13 561000388 นางสาวสมจินตนา คำเพราะ 51 อาคาร 5 523
14 561000389 นางสาวหทัยภัทร ประวิสุทธิ์ 51 อาคาร 5 523
15 561000390 นางสาวกรรณิกา สะอาดเอี่ยม 51 อาคาร 5 523
16 561000391 นางสาวจุฑามาศ วงศ์เครื่อง 51 อาคาร 5 523
17 561000392 นายอิสระพงศ์ รัตนภักดี 51 อาคาร 5 523
18 561000393 นางสาวรัตนา จันทะเกษ 51 อาคาร 5 523
19 561000394 นางสาวรัชนีกร สีหะวงษ์ 51 อาคาร 5 523
20 561000395 นายสุภเกียรติ พวงสร้อย 51 อาคาร 5 523
21 561000396 นางสาวปรียานุช บุตรมี 51 อาคาร 5 523
22 561000397 นางดวงฤทัย วรรณวงษ์ 51 อาคาร 5 523
23 561000398 นางสาววัฒนานันท์ ผ่านพินิจ 51 อาคาร 5 523
24 561000399 นางสาวกัญญาภัทร บุญสังข์ 51 อาคาร 5 523
25 561000400 นางพรวิมล ไวยนิภี 51 อาคาร 5 523