รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000401 นางสาวมาลินี อยู่เย็น 52 อาคาร 5 524
2 561000402 นายธนกฤต พิศดาร 52 อาคาร 5 524
3 561000403 นางสาวสุดา ไพรบึง 52 อาคาร 5 524
4 561000404 นางสาวรจนา นามวิชา 52 อาคาร 5 524
5 561000405 นางสาวจุฑามณี วิเศษสังข์ 52 อาคาร 5 524
6 561000406 นายสุริโย สุมามาลย์ 52 อาคาร 5 524
7 561000407 นายศักดิ์ดา บุญรัตน์ 52 อาคาร 5 524
8 561000408 นางสาวชิตชนก พวงประโคน 52 อาคาร 5 524
9 561000409 นางสาวสุดาพร ทองปัญญา 52 อาคาร 5 524
10 561000410 นางสาวพุทธินันท์ ชัยสิทธิ์ 52 อาคาร 5 524
11 561000411 นางสาวจิรัชญา บุดดีสิงห์ 52 อาคาร 5 524
12 561000412 นางสาวกรองกาญจน์ ลานตวน 52 อาคาร 5 524
13 561000413 นายปิตุรงค์ นามชัยโคตร 52 อาคาร 5 524
14 561000414 นายวิษณุ โพธิ์พุ่ม 52 อาคาร 5 524
15 561000415 นายฐิติพงษ์ บัวศรีคำ 52 อาคาร 5 524
16 561000416 นางสาวจีราภรณ์ วรรณกางซ้าย 52 อาคาร 5 524
17 561000417 นางสาวกมลทิพย์ ภูโท 52 อาคาร 5 524
18 561000418 นางสาวสุดารัตน์ บุญสงค์ 52 อาคาร 5 524
19 561000419 นางเดือนพัตรา บุญโญ 52 อาคาร 5 524
20 561000420 นายธีระโชติ พรมลี 52 อาคาร 5 524
21 561000421 นางสาวสุนิสา ม่วงวันดี 52 อาคาร 5 524
22 561000422 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณพงษ์ 52 อาคาร 5 524
23 561000423 นางสาวนิติยา บุญเลิศ 52 อาคาร 5 524
24 561000424 นางสาวจีระภา นาคศรี 52 อาคาร 5 524
25 561000425 นายสหัสชัย ทองเกษม 52 อาคาร 5 524