รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000426 นางสาวอินทิรา ศิริเลิศ 53 อาคาร 5 525
2 561000427 นางสาวอุดมลักษณ์ กล่อมปัญญา 53 อาคาร 5 525
3 561000428 นายศราวุฒิ เศรษฐบุตร 53 อาคาร 5 525
4 561000429 นางสาวกาญจนา แก้วคำ 53 อาคาร 5 525
5 561000430 นางสาวฉัตรกมล อินทอง 53 อาคาร 5 525
6 561000431 นายบุญแก้ว นามวัน 53 อาคาร 5 525
7 561000432 นางสาวทิฆัมพร บุษบา 53 อาคาร 5 525
8 561000433 นางสาวศุภวรรณ พันธ์แก่น 53 อาคาร 5 525
9 561000434 นายปรีชา จันทร์แก้ว 53 อาคาร 5 525
10 561000435 นางสาวสุกัญญา สุระสิงห์ 53 อาคาร 5 525
11 561000436 นางสาวดาราวรรณ ชูกลิ่น 53 อาคาร 5 525
12 561000437 นางวาสนา พิมพะธรรม 53 อาคาร 5 525
13 561000438 นางสาวมะลิสา เชื้อหงษ์ 53 อาคาร 5 525
14 561000439 นายยุทธนา ศรีสว่าง 53 อาคาร 5 525
15 561000440 นางสาวนริศรา สุดชาหา 53 อาคาร 5 525
16 561000441 นางสาววิจิตรา เสมอสาย 53 อาคาร 5 525
17 561000442 นางสาวนภาลัย ศรีสุข 53 อาคาร 5 525
18 561000443 นางสาวนริศรา อินท์สาย 53 อาคาร 5 525
19 561000444 นางสาวฐานมาศ โพธิ์ทอง 53 อาคาร 5 525
20 561000445 นางสาวนริศรา พรมสง่า 53 อาคาร 5 525
21 561000446 นางสาวกรรณิการ์ บุญธิมา 53 อาคาร 5 525
22 561000447 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด 53 อาคาร 5 525
23 561000448 นางสาวณัฐกานต์ ทองศรี 53 อาคาร 5 525
24 561000449 นางจิราวรรณ จงราช 53 อาคาร 5 525
25 561000450 นายสมจริง แสงสว่าง 53 อาคาร 5 525