รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000451 นางสาวทรายแก้ว ฐานวงศ์ 54 อาคาร 5 532
2 561000452 นางสาวรุ่งนภา สมาลีย์ 54 อาคาร 5 532
3 561000453 นางอัมพร ชินวงค์ 54 อาคาร 5 532
4 561000454 นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ 54 อาคาร 5 532
5 561000455 นางสาวอารีรัตน์ ทองเทพ 54 อาคาร 5 532
6 561000456 นางชไมพร จิตหมั่น 54 อาคาร 5 532
7 561000457 นางสาวสุนิสา อ้วนโคตร 54 อาคาร 5 532
8 561000458 นางสาวกาญจนา สุขรี่ 54 อาคาร 5 532
9 561000459 นายสันติภาพ สิงห์คำ 54 อาคาร 5 532
10 561000460 นายฐิติวัฒน์ ศรีปัด 54 อาคาร 5 532
11 561000461 นางสาวกัญจนพร ทิพย์รักษา 54 อาคาร 5 532
12 561000462 นางสาวอุ่นเรือน อุ่นอ่อน 54 อาคาร 5 532
13 561000463 นางสาวพรรณสุดา แสนทวีสุข 54 อาคาร 5 532
14 561000464 นายธนาการ กระเบา 54 อาคาร 5 532
15 561000465 นางสาวจิตร จันทร์ทิพย์ 54 อาคาร 5 532
16 561000466 นางสาวศิริพร ริลทัย 54 อาคาร 5 532
17 561000467 นางสาวอรทัย จันมณี 54 อาคาร 5 532
18 561000468 นางสาวฝนทิพย์ ลาวัลย์ 54 อาคาร 5 532
19 561000469 นางสาวณัฎฐธิดา บุญพบ 54 อาคาร 5 532
20 561000470 นางสาวชนัญทิตา นมัสการ 54 อาคาร 5 532
21 561000471 นายไพศาล ตั้งเกษมุกดา 54 อาคาร 5 532
22 561000472 นางอภิสรา มะโนรา 54 อาคาร 5 532
23 561000473 นายชาญวิทย์ อุทัยเลี้ยง 54 อาคาร 5 532
24 561000474 นางสาวจีรนันท์ ศรีรักษา 54 อาคาร 5 532
25 561000475 นางสาวกัลยาณี ผาธรรม 54 อาคาร 5 532