รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000476 นางสาวสิริญาพร โยธี 55 อาคาร 5 533
2 561000477 นางสาววิภารดี ธรรมวงศ์ 55 อาคาร 5 533
3 561000478 นายวันชัย พรมสุวรรณ์ 55 อาคาร 5 533
4 561000479 นางสาวรัตน์ติการณ์ อุดมพันธ์ 55 อาคาร 5 533
5 561000480 นางพิชามญชุ์ ใยวัน 55 อาคาร 5 533
6 561000481 นางสาวจุฬาลักษณ์ เหมือนตา 55 อาคาร 5 533
7 561000482 นางสาวกรกนกพร ค่ำคูณ 55 อาคาร 5 533
8 561000483 นางทัชรินทร์ กิ่งวิชิต 55 อาคาร 5 533
9 561000484 นางกุสุมา หนูคง 55 อาคาร 5 533
10 561000485 นางสาวรัตตินา ประคอง 55 อาคาร 5 533
11 561000486 นายวิศรุต สุทธสนธิ์ 55 อาคาร 5 533
12 561000487 นางสาวจุฑารัตน์ สมรัตน์ 55 อาคาร 5 533
13 561000488 นางสาวณัฐภรณ์ ธุลี 55 อาคาร 5 533
14 561000489 นางสาวเกวรินทร์ ประมวล 55 อาคาร 5 533
15 561000490 นายอนุวัฒน์ ประดิษฐ์แท่น 55 อาคาร 5 533