รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000491 นางสาวโศภิตาภรณ์ ทอนโพธิ์แก้ว 56 อาคาร 5 533
2 561000492 นายจักรกฤษณ์ สมภูมิ 56 อาคาร 5 533
3 561000493 นางสาวประพาภร โพธิ์งาม 56 อาคาร 5 533
4 561000494 นางพนมกร สาโพนทัน 56 อาคาร 5 533
5 561000495 นายเทพไพบูลย์ ทองทำ 56 อาคาร 5 533
6 561000496 นางสาวรจนา ลักษวุธ 56 อาคาร 5 533
7 561000497 นางสาวสุจิตรา คำเครื่อง 56 อาคาร 5 533
8 561000498 นางสาวนัทธมน พฤฒามาตย์ 56 อาคาร 5 533
9 561000499 นางสาวกาญจนา สารพัฒน์ 56 อาคาร 5 533
10 561000500 นางสาวนิตยา ชวดพงษ์ 56 อาคาร 5 533
11 561000501 นางสาวสุนันทา โททอง 56 อาคาร 5 534
12 561000502 นางสาวสุธาแก้ว บุญพอ 56 อาคาร 5 534
13 561000503 นางสาวชรินทร์พร นนท์ศิลา 56 อาคาร 5 534
14 561000504 นางสาวฉวีวรรณ แก้วเชียงทอง 56 อาคาร 5 534
15 561000505 นางสาวสุมาลี บุญศรี 56 อาคาร 5 534
16 561000506 นางสาวรุ่งระวี พันไชย 56 อาคาร 5 534
17 561000507 นางสาวศศิประภา อินทฤทธิ์ 56 อาคาร 5 534
18 561000508 นางสาวกชกร ดวงสิมา 56 อาคาร 5 534
19 561000509 นางสาวสุรัตน์ คำผงษ์ 56 อาคาร 5 534
20 561000510 นางสาวยุวดี ศรีรวัตร 56 อาคาร 5 534
21 561000511 นางสาวนันทพร ขอสืบ 56 อาคาร 5 534
22 561000512 นางสาวพัชรินทร์ บริบาล 56 อาคาร 5 534
23 561000513 นางสาวจิรฐา ศรีอาจ 56 อาคาร 5 534
24 561000514 นางสาวสุปราณี อำไพ 56 อาคาร 5 534
25 561000515 นายสรศักดิ์ ทองสุข 56 อาคาร 5 534
26 561000516 นางสาวพิมพิรา เสนคราม 56 อาคาร 5 534
27 561000517 นางสาววงษ์เดือน พงษ์วัน 56 อาคาร 5 534
28 561000518 นางสาวพรรณธิดา บุญเกษ 56 อาคาร 5 534
29 561000519 นางสาวนุสรา กันหา 56 อาคาร 5 534
30 561000520 นางอุทิน ใจเด็จ 56 อาคาร 5 534
31 561000521 นางฤดี งามเกลี้ยง 56 อาคาร 5 534
32 561000522 นางสาวหงษ์ทอง ยอดยืน 56 อาคาร 5 534
33 561000523 นางสาวนงลักษณ์ ทับทิม 56 อาคาร 5 534
34 561000524 นางสาวธนาภรณ์ อุทัยมาตย์ 56 อาคาร 5 534
35 561000525 นางสาวสมสกุล พวงคำ 56 อาคาร 5 534