รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000526 นายเอกพันธ์ พักพงษ์ 57 อาคาร 5 535
2 561000527 นางสาวนิภาพร พวงมาเทศ 57 อาคาร 5 535
3 561000528 นางสาววันทนี ชิณวงษ์ 57 อาคาร 5 535
4 561000529 นางสาวสุวิชาดา สำแดงเกียรติ 57 อาคาร 5 535
5 561000530 นางสาวกิรณา คุณุ 57 อาคาร 5 535
6 561000531 นางสาวศิริพร แขมคำ 57 อาคาร 5 535
7 561000532 นางสาวสุภาวดี ธงแถว 57 อาคาร 5 535
8 561000533 นางสาวอมรรัตน์ ก้งทอง 57 อาคาร 5 535
9 561000534 นางเกศสุดา กำจัด 57 อาคาร 5 535
10 561000535 นางสาวศศิมาภรณ์ สีจันแสง 57 อาคาร 5 535
11 561000536 นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง 57 อาคาร 5 535
12 561000537 นางสาวสุภาพร ลุนพงษ์ 57 อาคาร 5 535
13 561000538 นางสาวชไมพร กุลวันดี 57 อาคาร 5 535
14 561000539 นางสาวสุภัทรชา นามวงษ์ 57 อาคาร 5 535
15 561000540 นางสาวเสาวภา ซุยซวง 57 อาคาร 5 535
16 561000541 นางสาวนัฐวิมล วงพินิจ 57 อาคาร 5 535
17 561000542 นายตุลยเทพ วงศ์จินดา 57 อาคาร 5 535
18 561000543 นางสาวจีระยา แสนโคตร 57 อาคาร 5 535
19 561000544 นางสาวศิริพร วรบุตร 57 อาคาร 5 535
20 561000545 นางสาวผุสดี สุกเหลือง 57 อาคาร 5 535
21 561000546 นางสาวธารินี ศรีวิเศษ 57 อาคาร 5 535
22 561000547 นางสาวณัชชาอร ศรีภักดี 57 อาคาร 5 535
23 561000548 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ชัยชุมพล 57 อาคาร 5 535
24 561000549 นางสาวภูริชญา จันทร์เปรียง 57 อาคาร 5 535
25 561000550 นางรัชดาวัลย์ ตามบุญ 57 อาคาร 5 535