รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000551 นางสาวปนิดา สัจจะวิสัย 58 อาคาร 5 542
2 561000552 นางสาวธัญพร บุตะเคียน 58 อาคาร 5 542
3 561000553 นางสาวภานิดา ดวนใหญ่ 58 อาคาร 5 542
4 561000554 นางสาวบุญเนตร นาคูณ 58 อาคาร 5 542
5 561000555 นางสาวอนงค์ มิตรสม 58 อาคาร 5 542
6 561000556 นางสาววราภรณ์ โพธิวัฒน์ 58 อาคาร 5 542
7 561000557 นางสาวเกษร ศรีอินทร์ 58 อาคาร 5 542
8 561000558 นางสาววาริณี เอี่ยมสุข 58 อาคาร 5 542
9 561000559 นางสาวสุวรรณี เสนคราม 58 อาคาร 5 542
10 561000560 นางสาวธิดารัตน์ พันธุมาศ 58 อาคาร 5 542
11 561000561 นางราตรี ทองเทพ 58 อาคาร 5 542
12 561000562 นางสาวพิกุลแก้ว ศรีนาม 58 อาคาร 5 542
13 561000563 นางสาวอรฤดี ลานตวน 58 อาคาร 5 542
14 561000564 นางสาวกัญจน์ชญา แก้วกนก 58 อาคาร 5 542
15 561000565 นางสาวเกษราภรณ์ ถาวร 58 อาคาร 5 542
16 561000566 นางสาวปิยะดา บัวรินทร์ 58 อาคาร 5 542
17 561000567 นางสาววราพร แสงทอง 58 อาคาร 5 542
18 561000568 นางสาวนฤมล พันนาม 58 อาคาร 5 542
19 561000569 นางสาวอาทิติญา ใยแสง 58 อาคาร 5 542
20 561000570 นางสาวชุติกาญจน์ ดาวเรือง 58 อาคาร 5 542
21 561000571 นางสาววาสนา ศรีกะชา 58 อาคาร 5 542
22 561000572 นางสาวจริญา นรสาร 58 อาคาร 5 542
23 561000573 นายอดิศัย หิตะชาติ 58 อาคาร 5 542
24 561000574 นางสาวนัฐนิดา จันทรัตน์ 58 อาคาร 5 542
25 561000575 นายวิชญวิสิฐญ์ สมเพชร 58 อาคาร 5 542