รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000576 นางสาวชนกนันท์ บุตรพรม 59 อาคาร 5 543
2 561000577 นางสาวชฎารัตน์ ชัยชุมพล 59 อาคาร 5 543
3 561000578 นายธนาวุฒิ จันทรสุข 59 อาคาร 5 543
4 561000579 นางสาววันวิสา บุญกิจ 59 อาคาร 5 543
5 561000580 นางสาวพิไลวรรณ โสพัง 59 อาคาร 5 543
6 561000581 นางสาวกวินทรา ค้ำจุน 59 อาคาร 5 543
7 561000582 นายสมศักดิ์ คำเหมา 59 อาคาร 5 543
8 561000583 นายธวัชชัย บุดดา 59 อาคาร 5 543
9 561000584 นางสาววรันธรา แทนคำ 59 อาคาร 5 543
10 561000585 นายสมชาติ ไชยคำ 59 อาคาร 5 543
11 561000586 นายณัฐพัชร หารไชย 59 อาคาร 5 543
12 561000587 นางสาวณภัทร อรัญโชติ 59 อาคาร 5 543
13 561000588 นางสาวจารุวรรณ คำเลิศ 59 อาคาร 5 543
14 561000589 นางสาวพัชราภรณ์ ดวงอาจ 59 อาคาร 5 543
15 561000590 นางสาวภาริณี บุระกรณ์ 59 อาคาร 5 543
16 561000591 นายนิวัติ แหวนเงิน 59 อาคาร 5 543
17 561000592 นายอุกฤษฏ์ แสงดี 59 อาคาร 5 543
18 561000593 นางสาวปุยฝ้าย ไชยสัตย์ 59 อาคาร 5 543
19 561000594 นางสาวอมรรัตน์ ประโลม 59 อาคาร 5 543
20 561000595 นางสาวอรุณ สมควร 59 อาคาร 5 543
21 561000596 นางสาวอรุณรัตน์ สีหบุตร 59 อาคาร 5 543
22 561000597 นายปิยพงษ์ สุดชารี 59 อาคาร 5 543
23 561000598 นางสาวศรัณญา บุระกรณ์ 59 อาคาร 5 543
24 561000599 นางสาวมลฤดี อินธิราช 59 อาคาร 5 543
25 561000600 นางสาวเยาวมาลย์ วิเศษชาติ 59 อาคาร 5 543