รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000601 นางสาวจุฬารัตน์ ปะธิตังเว 60 อาคาร 5 544
2 561000602 นางสาววิภาดา ทวีสาร 60 อาคาร 5 544
3 561000603 นางสาวปัทมาภรณ์ มะเค็ง 60 อาคาร 5 544
4 561000604 นางสาวกฤติกา ทองอินทร์ 60 อาคาร 5 544
5 561000605 นางสาวอุลัยวรรณ ไชยโคตร 60 อาคาร 5 544
6 561000606 นางสาวศิริรัตน์ กล้าขยัน 60 อาคาร 5 544
7 561000607 นางนิตตรา แถวประโคน 60 อาคาร 5 544
8 561000608 นางสาววิไลพร เผดิม 60 อาคาร 5 544
9 561000609 นางสาวอาริตา ปิ่นสุวรรณ 60 อาคาร 5 544
10 561000610 นางสาวอังคณา โคตรชมภู 60 อาคาร 5 544
11 561000611 นางสาวสุพรรณิศา แสนจัน 60 อาคาร 5 544
12 561000612 นางสาวละอองเพ็ญ ปราบเสียง 60 อาคาร 5 544
13 561000613 นายอธิวัฒน์ กุลบุตร 60 อาคาร 5 544
14 561000614 นายวิรัตน์ แสงโพธิ์ 60 อาคาร 5 544
15 561000615 นางสาวอนัญญา อัศวชัยโภคิน 60 อาคาร 5 544
16 561000616 นางสาววิลาวัลย์ สิงคาร 60 อาคาร 5 544
17 561000617 นางสาวกำไลทิพย์ แผนพุทธา 60 อาคาร 5 544
18 561000618 นางสาววันดี พิมพ์ทอง 60 อาคาร 5 544
19 561000619 นางสาวนันทิยา พรหมทา 60 อาคาร 5 544
20 561000620 นางนันทนา จุลทัศน์ 60 อาคาร 5 544
21 561000621 นางรสรินทร์ อยู่ไพร 60 อาคาร 5 544
22 561000622 นางสาวสุริย์ณิภา บุญเชิญ 60 อาคาร 5 544
23 561000623 นางสาววิภาศิริ คำแสน 60 อาคาร 5 544
24 561000624 นางสาววิจิตรตา ธานี 60 อาคาร 5 544
25 561000625 นายนพรัตน์ ก้อมกรแก้ว 60 อาคาร 5 544