รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000626 นายธีระพงษ์ ไพรวงษ์ 61 อาคาร 5 545
2 561000627 นางสาวจินตนา บัวหลาย 61 อาคาร 5 545
3 561000628 นางสาวเทวีพร สิทธิศรีจันทร์ 61 อาคาร 5 545
4 561000629 นางสาวมีนา ไชยสัตย์ 61 อาคาร 5 545
5 561000630 นายจุลนันท์ สารศรี 61 อาคาร 5 545
6 561000631 นายทนงศักดิ์ ภักดี 61 อาคาร 5 545
7 561000632 นางสาวนภาพร เกษทอง 61 อาคาร 5 545
8 561000633 นางสาวสุพรรณณี ภู่เปีย 61 อาคาร 5 545
9 561000634 นางเนตรนภิสย์ บุญอินทร์ 61 อาคาร 5 545
10 561000635 นางสาวณิชาภัทร ขันคำ 61 อาคาร 5 545
11 561000636 นางสาวศศธร มั่นอยู่ 61 อาคาร 5 545
12 561000637 นางณัฎฐณิชา ชมทอง 61 อาคาร 5 545
13 561000638 นายเดวิช ไสโพธิ์ 61 อาคาร 5 545
14 561000639 นางสาวพรพิมล สะอาด 61 อาคาร 5 545
15 561000640 นายชนะกฤษ ยอดแก้ว 61 อาคาร 5 545
16 561000641 นายวัฒนา สุพรรณ 61 อาคาร 5 545
17 561000642 นางเยาวราช อุดมสุข 61 อาคาร 5 545
18 561000643 นางสาวรัตวดี ภูมิประสาท 61 อาคาร 5 545
19 561000644 นางสาวปาริฉัตร์ สูงรัง 61 อาคาร 5 545
20 561000645 นายเอกณรงค์ โนแก้ว 61 อาคาร 5 545
21 561000646 นายปรเมศวร์ พุฒพันธ์ 61 อาคาร 5 545
22 561000647 นายชัยกฤต ยกพลชนชัย 61 อาคาร 5 545
23 561000648 นางสาวพิชามญช์ วรรณทอง 61 อาคาร 5 545
24 561000649 นางสาวพรพิมล จันดี 61 อาคาร 5 545
25 561000650 นายเจนอนันต์ คำศรี 61 อาคาร 5 545