รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000651 นายเทพลักษณ์ บาดี 62 อาคาร 5 546
2 561000652 นางสาวนิภาพร ทวีธนวาณิชย์ 62 อาคาร 5 546
3 561000653 นางสาวมาลาวัลย์ ช่างหล่อ 62 อาคาร 5 546
4 561000654 นางเพลินพิศ โคตรเจริญ 62 อาคาร 5 546
5 561000655 นางสาวภัทริยา ทองลือ 62 อาคาร 5 546
6 561000656 นายมีนา วิเศษชาติ 62 อาคาร 5 546
7 561000657 นางสาวจิตราวดี ธนวาที 62 อาคาร 5 546
8 561000658 นางสาวปิยดา ลาลุน 62 อาคาร 5 546
9 561000659 นางลัดดาวัลย์ นามวิชัย 62 อาคาร 5 546
10 561000660 นางสาวช่อผกา โนนใหญ่ 62 อาคาร 5 546
11 561000661 นางสาวอภิญญา ธิปเทศ 62 อาคาร 5 546
12 561000662 นางสาวนงค์ลักณ์ ค้อนกระโทก 62 อาคาร 5 546
13 561000663 นางสาวจริยา คิสาลัง 62 อาคาร 5 546
14 561000664 นางสาวเบญจมาภรณ์ ไกรวิเศษ 62 อาคาร 5 546
15 561000665 นายสุริยา มนัสศิลา 62 อาคาร 5 546
16 561000666 นางสาวรุ่งนภา แซ่ตั้ง 62 อาคาร 5 546
17 561000667 นางสาวสุภราภรณ์ ไพรบึง 62 อาคาร 5 546
18 561000668 นายธัชพล สมอินทร์ 62 อาคาร 5 546
19 561000669 นางสาววรรณกนก ชมเมือง 62 อาคาร 5 546
20 561000670 นายเทอดเกียรติ แก้วพวง 62 อาคาร 5 546
21 561000671 นางสาวเยาวลักษณ์ อินธิแสง 62 อาคาร 5 546
22 561000672 นางสาวอมรรัตน์ ขุมทอง 62 อาคาร 5 546
23 561000673 นายอัศศิริ ไชยพงษ์ 62 อาคาร 5 546
24 561000674 นางสาวชญาภัทร พันธ์งาม 62 อาคาร 5 546
25 561000675 นางสาวภัชริดา ประครองพันธ์ 62 อาคาร 5 546