รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 561000676 นางสาวอรพรรณ์ ตองอบ 63 อาคาร 6 60.05
2 561000677 นางสาวสุพรรณี ขุมคำ 63 อาคาร 6 60.05
3 561000678 นางกันยกร บัวพันธ์ 63 อาคาร 6 60.05
4 561000679 นางสาวศิริพร กัญญาโพธิ์ 63 อาคาร 6 60.05
5 561000680 นางสาวอทิติยา พรหมพิลา 63 อาคาร 6 60.05
6 561000681 นางสาวธนพร สมวงษ์ 63 อาคาร 6 60.05
7 561000682 นางสาวพัชรา หารไชย 63 อาคาร 6 60.05
8 561000683 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาสันทัด 63 อาคาร 6 60.05
9 561000684 นางลินลดา สมร 63 อาคาร 6 60.05
10 561000685 นางสาวรัตนา บุญพามา 63 อาคาร 6 60.05
11 561000686 นางธัญญลักษณ์ จันทะพันธ์ 63 อาคาร 6 60.05
12 561000687 นางสาวพวงผกา สินไทย 63 อาคาร 6 60.05
13 561000688 นายพรประภัทร์ ท้าวพันแดง 63 อาคาร 6 60.05
14 561000689 นางสาวอาภรณ์ ดีรื่นรัมย์ 63 อาคาร 6 60.05
15 561000690 นางสาวมัสลิน ดวงสมร 63 อาคาร 6 60.05