รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกดนตรีสากล ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562200001 นายสมนึก พันมะลี 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
2 562200002 นายชัยวัฒน์ จันพริ้ง 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
3 562200003 นายชนินทร์ เชื้อสอน 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
4 562200004 นายวรวุธ บริบูรณ์ 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
5 562200005 นายวัฒนา แม่นทอง 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
6 562200006 นายสมัคร สุขตะกั่ว 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
7 562200007 นายสุริยะ ระหาร 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
8 562200008 นายนัฐพร วงศ์เศษ 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
9 562200009 นายศิรวิทย์ อินทร์งาม 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
10 562200010 นายณัฐวุฒิ พันธ์เนตร 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
11 562200011 นายจักรพันธ์ สีหจันทร์ 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
12 562200012 นายอภิชาติ พวงชมภู 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
13 562200013 นายกชกร เวชกามา 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
14 562200014 นายไชยยา ดวงแก้ว 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
15 562200015 นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
16 562200016 นายจักรกริช ปะโปตินัง 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
17 562200017 นายสุรัตน์ สายสินธ์ 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
18 562200018 นายจิรภัทร เฉิดวาสนา 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
19 562200019 นายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
20 562200020 นายนิรุตติ บุตรนาม 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
21 562200021 นางสาวอนุสรา จันทร์หอม 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
22 562200022 นายราเมศวร์ สุเรรัมย์ 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
23 562200023 นายณัฌฌา เสนาะ 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
24 562200024 นายอุดมกานต์ แพงอก 66 อาคาร 12(100ปี) 1223
25 562200025 นายบุญฤทธิ์ ใจสุระ 66 อาคาร 12(100ปี) 1223