รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกดนตรีศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562000001 นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
2 562000002 นายชวาลวุฒิ พิศชาติ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
3 562000003 นายพรหมพิศาล วงค์วิลาศ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
4 562000004 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
5 562000005 นายบัญชา เล็กมนตรา 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
6 562000006 นายชัยวัฒน์ เอกลาภ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
7 562000007 นายภานุเดช แก้วประจำ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
8 562000008 นายฉลอง เอการัมย์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
9 562000009 นายบุญญพัฒน์ ศรีบาล 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
10 562000010 นายราชันย์ คำเพราะ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
11 562000011 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
12 562000012 ส.อ.อัครพงษ์ โคตะมะ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
13 562000013 นายวีระศักดิ์ นามบุญเรือง 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
14 562000014 นายพลพัฒน์ สีหะวงษ์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
15 562000015 นายชานนท์ คงมั่น 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
16 562000016 นายวรากรณ์ สิงห์จันทร์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
17 562000017 นายพิทักษ์ บุญเพิ่ม 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
18 562000018 นายกิตติศักดิ์ บุญยัง 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
19 562000019 นายคเณศ หิปะนัด 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
20 562000020 นายวีระชัย สายโท 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
21 562000021 นางสาวณันทิยาพร ธัญยาธีรพงษ์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
22 562000022 นายสมปอง ยุบลศรี 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
23 562000023 นายสุริยันต์ ศรีวิพันธุ์ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
24 562000024 นางสาววาสินี ค้องอ้อย 67 อาคาร 12(100ปี) 1224
25 562000025 นายกสิณสุข จันทำ 67 อาคาร 12(100ปี) 1224