รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกดนตรีศึกษา ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562000026 นางสาวปานชนก คู่กระสังข์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
2 562000027 นายวิเชียร ดวงแสง 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
3 562000028 นายวิทยา สุขบท 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
4 562000029 นายศักดิ์ฎา ทบโม 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
5 562000030 นายอภิรัฐ บุญปลูก 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
6 562000031 นายมานะ ศิลาวรรณ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
7 562000032 นายเริ่มรัฐ ใยนนท์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
8 562000033 นายปราชญา หลักบุญ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
9 562000034 นายไพรวัลย์ แก้วคำหงษ์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
10 562000035 นายพิทักษ์ สินเทาว์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
11 562000036 นายกฤตยา นาถมทอง 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
12 562000037 นายสุธีร์ มรรคสันต์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
13 562000038 นางสาวพีรดา บุษบงค์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
14 562000039 นายนพชัย ใจธรรม 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
15 562000040 นายอดิศร วรรณะ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
16 562000041 นายกฤษณ์ จิตรสม 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
17 562000042 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
18 562000043 นายอัครเดช วงค์ยะลา 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
19 562000044 ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล อุพรม 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
20 562000045 นายเมธี บัวทอง 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
21 562000046 นายธีรยุทธ เชื้อดี 68 อาคาร 12(100ปี) 1225
22 562000047 นางสาวศุภกานต์ อุดรรักษ์ 68 อาคาร 12(100ปี) 1225