รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกนาฏศิลป์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562600001 นางสาววิไลลักษณ์ เส้นเกษ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
2 562600002 นางสาวฐิติมา ชนพิมาย 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
3 562600003 นางสุพีชา สอนบุตรดี 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
4 562600004 นางสาวสุภาพร สร้อยจิตร 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
5 562600005 นางสาวอมรรัตน์ สุวะพัฒน์ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
6 562600006 นางสาวสุนารี เสาเวียง 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
7 562600007 นางสาวณิชมน วรวงศ์ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
8 562600008 นายสิทธิพร สมจิตร 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
9 562600009 นางสาวภัทรภร กองอังกาบ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
10 562600010 นางสาวจุไรรัตน์ แก้วอาสา 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
11 562600011 นางสาวบุษยา สุตคาน 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
12 562600012 นายวรศักดิ์ สืบสำราญ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
13 562600013 นางสาวเสาวนีย์ พิฉินทธารี 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
14 562600014 นางสาวขวัญฤดี อังคะสี 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
15 562600015 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
16 562600016 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
17 562600017 นางปริญาณี ทองปัญญา 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
18 562600018 นางลลิภัทร โสภากุล 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
19 562600019 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
20 562600020 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
21 562600021 นางสาวละอองดาว ศีลให้อยู่สุข 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
22 562600022 นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
23 562600023 นายกฤษฎาภรณ์ โคตรสาลี 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
24 562600024 นางสาวจิราพร ช้อนคำ 69 อาคาร 12(100ปี) 1232
25 562600025 นายอัมพร เกษกุล 69 อาคาร 12(100ปี) 1232