รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกนาฏศิลป์ ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 562600026 นางสาวทิพวรรณ ขันซ้าย 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
2 562600027 นางสาวนาฏวรดา คำเคน 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
3 562600028 นายพรกิตติ์ ศรีแก้ว 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
4 562600029 นางสาวจิราภรณ์ สิมัด 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
5 562600030 นางอำนวย ศรีภา 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
6 562600031 นางสาวอชิรญา เกิดบุญเพิ่ม 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
7 562600032 นายสุจินดา อ่อนน้อม 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
8 562600033 นายทวีชัย หัสถา 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
9 562600034 นางสาวจุรีรัตน์ วงษ์แสวง 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
10 562600035 นางสาวธิดาลักษณ์ พวงทับทิม 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
11 562600036 นางสาวนิตยา จันทพันธ์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
12 562600037 นางวิไลพร อรรคชัย 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
13 562600038 นางประภาพรรณ พันธ์แก่น 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
14 562600039 นางรัตนาภรณ์ จันทะดวง 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
15 562600040 นางสาวจุฑามณี อินทรพันธ์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
16 562600041 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
17 562600042 นางสาวจินตนา หยิบยก 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
18 562600043 นางสาวเอมอัฌชนา จันทร์อบ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
19 562600044 นางนาฏศิลป์ การรัมย์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
20 562600045 นางสุดารัตน์ โยธิคาร์ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
21 562600046 นายสุริยา วุ่นชีลอง 70 อาคาร 12(100ปี) 1233
22 562600047 นางสาวจินดาพร แก้วคำ 70 อาคาร 12(100ปี) 1233