รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีทั่วไป สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ เลขที่นั่งสอบ เอกภาษาจีน/การสอนภาษาจีน ห้องสอบที่ อาคาร ห้อง
1 560400026 นางสาวจงกลนี ผาธรรม 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
2 560400027 นางสาวพิมพ์วลัญช์ สีสมบัติ 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
3 560400028 นางสาวรตินันท์ ระหงษ์ 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
4 560400029 นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
5 560400030 นางสาวลลิตา ภาคแก้ว 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
6 560400031 นางสาววราภรณ์ จันดำ 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
7 560400032 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก 72 อาคาร 12(100ปี) 1235
8 560400033 นางสาวธัญลักษณ์ แสงอุ่น 72 อาคาร 12(100ปี) 1235