สมโภชน์องค์กฐินสามัคคี วันที่ 17 พ.ย.66
เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร
ยอดเงินบริจาค 118,343 บาท