สรุปการรับสมัครบุคลากรในการเกลี่ยอัตรากำลัง
เพื่อรองรับการจัดตั้ง สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ ตำแหน่ง อัตรา
รับโอน
วันที่ เดือนเมษายน 60 รวม คิดเป็น
ร้อยละ
18 19 20 21 22 23 24
1 ศึกษานิเทศก์ 24 - - 1 6 5 1 7 20 83.33
2 นักจัดการงานทั่วไป 2 - - - - 1 - 3 4 200.00
3 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 - - - - - - 5 5 250.00
4 นักวิชาการพัสดุ 1 - - - 1 - - - 1 100.00
5 นักประชาสัมพันธ์ 1 - - - - 1 - - 1 100.00
6 นักทรัพยากรบุคคล 9 - - 1 - 1 - 6 8 88.89
7 นิติกร 3 - - - 1 1 - - 2 66.67
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 - - 1 - 1 - 1 3 75.00
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 - - - 1 - - 1 2 100.00
10 นักวิชาการศึกษา 17 - - 1 - 3 2 6 12 70.59
11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 - - - - - - 1 1 33.33
12 เจ้าพนักงานธุรการ 9 - - - - - 2 1 3 33.33
13 อื่นๆ (จพง.การเงินและบัญชี) 0 - 1 - - - - - 1 0.00
14 อื่นๆ ครู ปฏิบัติงานการเงิน/อื่นๆ 0 - 1 - - - - 2 3 0.00
รวม 77 0 2 4 9 13 5 33 66 85.71