ผวจ.ศรีสะเกษ มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้นำเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี พิธีมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเตย ที่ประสบอัคคีภัย พิธีมอบเงินช่วยเหลือ นายวิทยา ศุภะเกษ ข้าราชการบำนาญ ที่ประสบอัคคีภัย พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 16 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระสุนทรธรรมเมธี (พร ปธ.7) ให้นักเรียนในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอพยุห์ จำนวน 22 ทุน โดยคณะกรรมการมูลนิธิพระสุนทรธรรมเมธี (พร ปธ.7) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่องค์กร บุคคล ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และการแสดง To Be Numberone ของนักเรียนโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าแข่งขัน To Be Numberone จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเกียรติบัตรและเปิดป้ายโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอโนนคูณ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ให้กับโรงเรียนในอำเภอยางชุมน้อย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนคูณ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านบอนวิทยา โรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านคอนกาม โรงเรียนบ้านยางเครือ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านดินดำ โรงเรียนบ้านผักขะ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ โรงเรียนบ้านแก้ง โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ โรงเรียนบ้านจอมวิทยา โรงเรียนบ้านโนนติ้ว โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม และโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคม จากนั้น ได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนติ้ว โดยมี พระครูสิริคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนติ้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเด่นชัย เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนติ้ว ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยางชุมน้อย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนในการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ซึ่งมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ส่งแบบทอดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ปีการศึกษา 2562 และได้จัดส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบมาเพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ นั้น บัดนี้ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการสอบตามกำหนดวัน เวลา ในตารางสอบเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งกล่องกระดาษคำตอบและเอกสารประกอบการสอบไปที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ต่อไป โดยมี นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดส่งข้อสอบในครั้งนี้ด้วย////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักถึงบทบาท ภารกิจ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายภัทรศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ ในฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ในครั้งนี้//////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ดังนี้ การประกวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 12 ผลงาน การประกวดคำขวัญ จำนวน 24 คำขวัญ และการประกวดเพลง จำนวน 1 เพลง////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มครูธุรการ อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ    เขต 1 พร้อมด้วย นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ชี้แจงการจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าเหมาบริการ ให้บุคลากรกลุ่มครูธุรการ อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท ที่โรงเรียนเป็นผู้จัดทำสัญญาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา///////

ศรีสะเกษ จัดพิธีถวายราชสดุดีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงพระปรีชาด้านการทหาร ด้านการปกครอง ด้านศาลยุติธรรม ด้านวรรณคดี ด้านศาสนา และด้านการทำนุบำรุงบ้านเมือง พร้อมทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่าง ๆ ทั้งใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยยกเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และที่สำคัญ พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทย อันเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ชาติของอาณาจักรสุโขทัย โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้////////