สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อ.เมืองฯ และอำเภอยางชุมน้อย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1” เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอยางชุมน้อย โดยมี นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย และทีมงาน DSD4T SSK1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม และมี นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อ.โนนคูณ และบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบอบรมออนไลน์ DSD4T SSK1” รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโนนคูณ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย และทีมงาน DSD4T SSK1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้ารับการอบรมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในห้วงเดือนกรกฎาคม โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 2 โรงเรียนที่เตรียมประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 15 โรงเรียน จากการพิจารณาคัดเลือกของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 68 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.ธีรนนท์ ศรีชัย และนายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ///// บุญช่วย รอดเนียม–ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย / อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเจษฎา ชาตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายภัทรพล สารการ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอราษีไศล ร.ท.พิทยา พรหมสาร หัวหน้าชุดเจาะบ่อน้ำตื้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 นางสาวรุ่งธิวา เรืองหงษา เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางนวลใย แก้วนิล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ส.ต.สมัย แพ่งพนม กำนันตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย / อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์” ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 8 – 54 เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านก้านเหลือง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพบว่า โรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นอย่างดี โดยมีการติดตั้งอ่างล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน และโรงอาหาร โดยการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร โดยมี นายฌพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียน / พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในสังกัด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านร่องเก้า โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย โรงเรียนบ้านก้อนเส้า โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ และโรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอโนนคูณ ซึ่งพบว่า แต่ละโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นอย่างดี โดยมีการติดตั้งอ่างล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน และโรงอาหาร โดยการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร โดยมี    นายศิริ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นายทธ ทองภามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเก้า นายศุภชัย นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน นางสาวปรีชญา สิทธิพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด นางพรทิพา สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ นายเมฆินทร์ ดลปัดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย นายมนูญ ทองเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเท่อเล่อ นายคำพร แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ นายชัชวาลย์ บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียน / พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนทั่วประเทศได้มีการเปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศที่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนนักเรียนจะเข้าห้องเรียน ได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน มีการติดสติ๊กเกอร์ เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนักเรียนทุกคนได้มีการสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง โดยให้มีการเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระหน้าห้องเรียนของตนเอง เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร นักเรียนชาย – หญิง สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน และอนุญาตให้ผู้ปกครองรับและส่งนักเรียนที่ประตูหน้าโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธเนศ เครือรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในวันนี้ โดยมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านทุ่ม และ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า แต่ละโรงเรียนได้มีการติดตั้งอ่างล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน โดยการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย โดยมี นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) นายธณัท บุญชูวิสิฐ ผู้อำนวยการบ้านทุ่ม นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตนขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียน / พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว