แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

ด้วยสพป.พิษณุโลก เขต ๓ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จากเดิมไปสำนักงานแห่งใหม่ เป็น เลขที่ ๘๘๙ หมู่ ๖ ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

ด้วยสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ขอความอนุเคราห์แจ้งประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มาเพื่อรับทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมงานวันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ (Under The Moonlight)

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ (Under The Moonlight) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๖๒ เขต ดังเอกสารแนบ

ฌส.ศก. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศ การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ประจำปี 2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (ฌส.ศก.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศ การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ประจำปี 2564 รายละเอียดดังแนบ

ขอนำเสนอบริการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอส่งหนังสือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ ปณท ขป (ลญ.) / ๑๙๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอนำเสนอบริการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือดังกล่าวได้ที่ OR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

การตอบปัญหาธรรมชิงโล่เกียรติยศเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย ในวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มหาเถรสมาคมได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์วันมาฆะบูชาแห่งชาติ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่าย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการตอบปัญหาธรรม ระดับประถมศึกษา ชิงโล่เกียรติยศของพระราชกิตติรังษี ขึ้น ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จะมอบรางวัลในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันมาฆะบูชา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละไม่เกิน ๓ ทึม ๆ ละ ๒ คน โดยส่งใบสมัครไปที่ นายเสรี แสงลับ เลขาธิการพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนมหาพุทธาราม (๐๙๓ ๕๖๕๕๔๙๕) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยถือเอาตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สพฐ. แจ้งเรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก ของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็น “หมึกสายวงฟ้า” (Blue – ringed octopus) ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากหมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตราย ถึงชีวิต หากมีการบริโภค หรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการ พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษ อาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้า หรือน้ำเงิน กระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่น ๆ ทั่วไป และหากมีการพบเห็น สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๓๓ หรือสายด่วน Green Call ๑๓๑๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และแจ้งเตือนให้สังเกตก่อนที่จะซื้อบริโภค รายละเอียดตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์ หรือสแกน OR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป