โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ ๒

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นฯ ได้มอบนโยบายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่น ซึ่งมือถือเก่าเป็นส่วนหนึ่งในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาให้กับประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงขยายผลการดำเนินโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถาน ศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ ๒ ให้บุคลากรในสังกัด และผู้ที่สนใจได้รับทราบ และให้รวบรวมจัดส่งมือถือเก่าได้โดยตรงที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดสิ้นสุดโครงการ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ณ ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด และให้นำหนังสือและสิ่งพิมพ์ดังกล่าว ไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๓๒๙๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินการรับบริจาคหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และหากมีผู้สนใจ ให้รวบรวมส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การรับสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู ได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทยแก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น มีความประพฤติดี มีความอดทน มีความรักสามัคคี เป็นคนดีในสังคม และเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนได้จัดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ทั้งโรงเรียน ในรูปแบบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๑ – ๒ โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ไฟล์นำเสนอ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ ๕ พ.ย.๖๑

ไฟล์นำเสนอ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ ๕ พ.ย.๖๑

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

ด้วย สพฐ. แจ้งเรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) มาเพื่อทราบและดำเนินการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  (เอกสารแนบ)

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ

สพฐ. แจ้งเรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ  มาเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังเอกสารแนบ  (เอกสารแนบ) 

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี”

ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนดจัดโครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้สมาชิกม่ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเดนซ์ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ กบข.www.qpf.or.th เมนู “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ” หรือกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๖๓๖-๑๙๖๑ โดยการอบรมทุกหลักสูตรเหมือนกันทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ดังนี้

หลักสูตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ การทำกาแฟสด การทำแซนวิชทอด การทำขนมจีบหมู การทำบราวนี่กรอบ และราดหน้าหมูหมัก ค่าอบรม จำนวน ๑๙๙ บาท ต่อคน ต่อหลักสูตร ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องฝึกอบรม

การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านการถ่ายภาพในหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” และเกิดทัศนคติที่ดี รัก และศรัทธาในวิชาชีพครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด จะต้องกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ในระบบ “สมัครประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

(เอกสารแนบ)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดจัดอบรมขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าชม เฝ้าฟังรายการ เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดี มีคุณภาพต่อสังคม และเป็นภาคีในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้เบิกค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย จากสำนักงาน กสทช. โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยระดับปริญญาตรี มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทราบ และส่งรายชื่อไปที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการอบรม ในวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี