สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ตามที่ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมทั้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลงานรัฐบาล ผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำข้อมูลในลักษณะภาพหรือกราฟฟิก (Infographic) เพื่อการสื่อสาร ที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และทุกภาคส่วนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงมี ส่วนร่วมในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ให้ดำเนินการในรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Online) และการเปิดเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วย สำนักงานรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ DVD ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สื่อมัลติมีเดีย) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไปยังบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/index.php นางสาวอรอุมา กรรเชียง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๔๕๗๐ ๑๙๙๑

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

ด้วย สภาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชนในการปฏิบัติตนให้มีจิตอาสาเพื่อส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการยึดหลักจิตอาสาเพื่อส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชนในการปฏิบัติตนให้มีจิตอาสาเพื่อส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการยึดหลักจิตอาสาเพื่อส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๐๔๒๘ ๘๗๕๓ สำนักบริหารกิจการเพื่อพัฒนาสังคม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำเรียนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในโรงเรียนทราบ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตาม     พระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแจ้งช่องทางหลักในการรับหนังสือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางหลักในการรับหนังสือและเอกสารจากหน่วยงานภายนอก โดยขอให้จัดส่งหนังสือทาง e-mail : center@tat.ot.th และถือว่าการตอบรับอัตโนมัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรค โควิด 19

ด้วย กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ได้ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงสมส่วน แข็งแรงและฉลาด เติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ จึงจัดทำ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด ๑๙ ไปยังบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงกำหนดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดชดเชย จำนวน ๑ วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

ตามที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำหนดจัดโครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาถิ่นในการเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้อง ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ไปยังสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจ สามารถส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่องความยาว    ๕ นาที ที่ได้ทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม มาตามช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐ ๙๕๒๗๗๖๘, ๐๘๒ ๙๑๖ ๐๗๕๖, ๐๙๔ ๙๒๕ ๙๒๕๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (สแกน QR Code)

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และแจ้งการย้ายที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร