การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดังเอกสารแนบ

การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ ๔ ภายใต้หัวข้อ “Co-creating the Sustainable Blur Economy” จัดโดย องค์กร Sustainable Ocean Alliance (SOA) และ The Arctic University of Norway ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๓๕ ปี ที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทางทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้จัดการประชุมฯ จะคัดเลือกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน ๑๐๐ คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http:22soalliance.org/our-ocean-2019 (รายละเอียดดังแนบ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน โดยต้องมีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http://bit.ly/๒kgMCGy ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น.

ขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยเสนอรายชื่อ ประวัติ และผลงานของศิลปินที่เห็นสมควร เข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดส่งผลงานไปยัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th เว็บไซต์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th2cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1

ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง “สดุดีจอมราชา” และเพลง “จิตอาสาพระราชทาน”

ด้วย รัฐบาลได้จัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่จัดขึ้น หรือในโอกาสอันควร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด เปิดเพลง “สดุดีจอมราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพลง “จิตอาสาพระราชทาน” ในสถานศึกษา โดยให้เลือกเปิดตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ผู้ที่มีประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อรับรางวัล จะต้องยื่นใบสมัคร ต่อผู้อำนวยการ สนง. สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์”

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ได้จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม เพื่อติดตามผลการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ และเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น และขอให้ส่งไปสมัครฯ ไปยัง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยตรง ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการประสานงาน เพื่อเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ขอให้เบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ด้วย การยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดกรอบแนวคิดด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด หรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัย จากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ การพัฒนายางพารา เพื่อกำหนดประเด็นวิจัย ให้ทุนสนับสนุน หรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงาน
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไปยังบุคลากรในสังกัด ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ rubberproject๖๒@gmail.com และช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิชา สิงห์ลอ นักวิชาการเกษตร ๕ สถาบันวิจัยยาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๕๗๖ ต่อ ๓๐๑ หรือ ๓๐๘ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยกองทุนการออมแห่งประเทศไทย (กอช.) โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทรางวัลเกียรติยศ และประเภทรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม กำหนดส่งใบสมัครร่วมการประกวด ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้