ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะ

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือแจ้งว่า องค์กรสังคมสงเคราะห์โป เหลื่อง กั๊ก (Po Leung Kuk) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง (Hong Kong Education Bureau) มหาวิทยาลัยการศึกษาฮ่องกง (Education University of Hong Kong) จะจัดการประกวดผลงานศิลปะ รายการ “2019  International Year of the Peiodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition”   

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะ รายการ “2019 International Year of the Peiodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition” ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคร และส่งผลงานได้ ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms.Emily Cheung ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ artcompetition@poleungkuk.org.hk หรือเว็บไซต์ http://edu.poleungkuk.org.hk/match/artcompetition สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๓

                    

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “กำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กำหนดจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เพื่อให้องค์กรภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง เป็นแนวร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ อยู่ในความดูแลของมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความอุปถัมภ์การดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีภารกิจในการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและจัดการสอบวัดความรู้ในการศึกษาธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานแม่กลองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นเข้าสอบวัดความรู้พร้อมกันทั่วประเทศ (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ให้อุปถัมภ์ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดสอบธรรมศึกษา ในวันและเวลาดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การใช้เพลง “สดุดีพระแม่ไทย”

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓ / ว ๔๕๓๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ เรื่องเกี่ยวกับการใช้เพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ในการบรรเลงและขับร้องในพิธีและกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดาวน์โหลดสำเนาหนังสือดังกล่าว พร้อมไฟล์เนื้องร้องและทำนองเพลงได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ เรื่องสำคัญวันนี้ เรื่อง เพลงสดุดีพระแม่ไทย

โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง ๓ (กล้าคิด กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท.ทำ ทัน ที

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแผนดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง ๓ (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท. ทำ ทัน ที ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะกลางน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังประชารัฐ รวมพลคนกล้าทำความดีจากทุกช่วงวัย ทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะทำความดีผ่านการเสวนา การกล่าวสุนทรพจน์และผ่านบทเพลง โดยมีวงดนตรี “วงนั่งเล่น” ซึ่งเป็นศิลปินและนักประพันธ์เพลงชื่อดัง ร่วมจัดมินิคอนเสิร์ต และเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเห็นถึงความสำคัญของการทำความดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์บทเพลง “สุขใจ” ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยสามารถรับฟังบทเพลงได้ที่ https://m.youtube.com/watch?v=a๓๖fayoND๙I หรือค้นหาใน youtube ด้วยคำว่า “สุขใจ วงนั่งเล่น”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมของโรงเรียนในเขตบริการของสหกรณ์ 14 เขต ๆ ละ 10,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมส่งเสริมการ ออมฯ ในโรงเรียน

ในการนี้ สหกรณ์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้เสนอโครงการของโรงเรียน พร้อมงบประมาณ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สหกรณ์ฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด เขตละ 1 โครงการ หรือเขตละไม่เกิน 10,000 บาท รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ฯ

การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กฟภ.มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ.ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการของ กฟภ.ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดังเอกสารแนบ

การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ ๔ ภายใต้หัวข้อ “Co-creating the Sustainable Blur Economy” จัดโดย องค์กร Sustainable Ocean Alliance (SOA) และ The Arctic University of Norway ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๓๕ ปี ที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทางทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้จัดการประชุมฯ จะคัดเลือกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน ๑๐๐ คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http:22soalliance.org/our-ocean-2019 (รายละเอียดดังแนบ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน โดยต้องมีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http://bit.ly/๒kgMCGy ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น.

ขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยเสนอรายชื่อ ประวัติ และผลงานของศิลปินที่เห็นสมควร เข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดส่งผลงานไปยัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th เว็บไซต์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th2cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8