ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมฌาปนกิจสมเคราะห์ครูจังหวัดศรีะเกษ (ฌค.ศก.) แจ้งขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง (พระอารามหลวง ) ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในพิธีดังกล่าว ได้มีสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ประกอบอยู่ด้วยนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้รับทราบข้อมูลการจัดพิธี และมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลในพิธีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ดังนี้

                     ๑. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

                     ๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม

                     ๓. ร่วมเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน

                     ๔. ร่วมเป็นเจ้าภาพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   

                     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๐ ๒๐๕๗ ในวัน และเวลาราชการ                  

แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

สพฐ. แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มาเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอเชิญร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอเชิญร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองศรีสะเกษ มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังแนบ

การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งกำหนดการพิธีเปิดงานและกิจกรรมการแสดง งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การสำรวจข้อมูลภูมิประเทศเพื่อการวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร

ด้วย กรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ออกสำรวจข้อมูลภูมิประเทศ เพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลารวม ๒๔๓ วัน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการในสังกัด เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการในสังกัด อีกทั้ง เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และยึดถือปฏิบัติต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ  แจ้งเรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  ดังรายละเอียดตามเอกสารแน  (เอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์ผลงาน

ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ในองค์กร โดยเน้นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

๑. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ เทคนิคการสรุปกรอบแนวคิดเพื่อการนำเสนอ (Powerpoint) อย่างมีประสิทธิภาพ รู้สึก รอบรู้ขอบเขตการเขียนหนังสือราชการ และการโอนทรัพย์สิน และการขอใช้พื้นที่ / ที่ดิน / ที่ราชพัสดุ

๒. วารสารดำรงราชานุภาพ เช่น เรื่อง MOI’S 4.0 GROW UP TOGETHER และเรื่องมหาดไทยควรรู้

๓. เอกสารความรู้ เช่น เรื่อง ทวยราษฎร์ร้อยดวงใจ น้อมอาลัยพระภูมินทร์ ประมวลภาพประวัติศาสตร์พระราชพิธี และงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดฃ บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ทำไมผู้บังคับบัญต้องรับผิดชอบ เรื่อง นานาสาระ จากการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และเรื่อง นานาสาระ การใช้ EA เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

๔. เผยแพร่เป็น e – Book เช่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสพิเศษ ได้แก่ ทวยราษฎร์ร้อยดวงใจ น้อมอาลัยพระภูมินทร์ และสมุดภาพตรวจราชการหัวเมืองช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕

๕. มหาดไทย ๔.๐ เช่น ผลการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ แผนงาน / โครงการ มหาดไทย ๔.๐ และโครงการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมของ มท.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stabundamrong.go.th และ www.km.moi.go.th เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการศึกษาค้นคว้า