ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่งโครงการ เพื่อขอรับ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฎยวาทิต กิตติประกาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ อย่างมั่นคง รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ในสังกัดที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เข้าร่วมโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฎยวาทิต กิตติประกาศ” ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓๓๑๗๐ โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

               ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Govemment of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ / ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ applyBDGS2020@mfa.gov.bn ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เวลา ๑๖.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น บรูไนฯ) และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.gov.bn

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓ และเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบหุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Event Hall ๑๐๒ – ๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ

การแสดงที่ไม่เหมาะสมในงานเทศกาลประเพณีตลอดจนงานบุญต่าง ๆ

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลประเพณี ตลอดจนงานบุญต่าง ๆ ผ่าน ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม เกี่ยวกับการจัดงาน หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น การต่างกายของนักร้อง โคโยตี้ ซึ่งอาจเข้าข่ายลามกอนาจาร อันเป็นการบ่อนทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่งดงาม ตามแบบอย่างประเพณีไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ในการช่วยสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวัง มิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ในงานเทศกาลประเพณี ตลอดจนงานบุญต่าง ๆ

รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปหัวข้อ “สุข สนุก (ดี) ที่งานสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ”

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุ อสมท.ศรีสะเกษ สถานีวิทยุ จส.๖ ศรีสะเกษ และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดประกวดคลิปวิดีโอ ความยาว ๓ – ๔ นาที ภายใต้หัวข้อ “สุข สนุก (ดี) ที่งานสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ” เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญและมนต์เสน่ห์ของงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบคลิป    เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ

ด้วย บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้กำหนดจัดการประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการประพันธ์ในรูปแบบบทกวีญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “ไฮกุ”

สำหรับกฎเกณฑ์การตัดสินนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นผู้คัดเลือกบทกวีที่ดีที่สุดจากบทกวีที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด โดยไม่ได้แบ่งแยกตามระดับการศึกษาของนักเรียน จากนั้น คณะกรรมการฯ จะตัดสินรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศดีเด่นที่สุด และรางวัลชนะเลิศดีเด่น โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นที่สุด จะได้รับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และทั้งสองประเภทจะได้รับทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณบัตร จากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ พร้อมของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว

รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีการรณรรงค์ให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบ และร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย ๑ ชนิด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรม อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถจัดส่งไฟล์แบบเสนอผลงานกลับมาในรูปแบบ MS Word / PDF ได้ที่ education2061@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th