ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (สร.กศ.) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดม ๒๒๗ ตึก ๘ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ มีความประสงค์รับสมัครสมาชิก เนื่องจากมีการสอบบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศจำนวนมาก

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนรองผู้อำนวยการโรงเรียน สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย สามารถส่งใบสมัครตามที่อยู่ของสมาคมฯ หรือสมัครสมาชิกได้ที่ www.addbeit.in.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย

ด้วยสมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย สำหรับครู และนักเรียน ดังนี้

๑. โครงการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)และปริศนาพจนานุกรมไทย ระดับประเทศ รายการ พญาแล Crossword A-Math Kumkom Challenge 2020 ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) สำหรับครู และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๘๒๘๑๒๐๕ หรือ Line:bigsigja

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ด้วยสำนักงานประสานงานสมาคมพัฒนาครูไทย แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ดังเอกสารแนบ

กรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง

สพฐ.แจ้งเรื่อง การกำหนดว่ากรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “๒,๕๐๐ กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก ๒,๕๐๐ โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ ๒,๕๐๐ โรงเรียนชายขอบ”

ด้วย บริษัท เลนส์ แอนด์ สมาร์ทคลาสรูม จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้จัดทำโครงการ “๒,๕๐๐ กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก ๒,๕๐๐ โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ ๒,๕๐๐ โรงเรียนชายขอบ” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากกองทุนติจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลจากโทรศัพท์มือถือเก่าและแจกให้กับโรงเรียนรัฐขนาดเล็ก จำนวน ๒,๕๐๐ โรง โรงเรียนละ ๑ ชุด และการจัดอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลให้กับตัวแทนครูโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๑,๐๐๐ คน รายละเอียดดามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรินทร แจ้งทวี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๓๕๒๗-๓๖๒๗

สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต ย้ายที่ตั้งไปยังที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต ย้ายที่ตั้งไปยังที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่ มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมงาน “Thailand Smart City Week 2020” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กำหนดจัดงาน “Thailand Smart City Week 2020” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นมหกรรมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกอบด้วย กิจกรรมการสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวมถึงการแข่งขันค้นหาแนวคิดและโซลูชั่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง จากนักศึกษาและกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Smart City Hackathon) ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน “Thailand Smart City Week 2020” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://scw.smartcitythailand.or.Th/ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “๒๐ ปี ราชภัฎศรีสะเกษ”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฎ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จะครบรอบ ๒๐ ปี เพื่อเป็นการรำลึกประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในด้าน ต่าง ๆ ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาให้กับสาธารณชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดโครงการ “๒๐ ปี ราชภัฎศรีสะเกษ” ขึ้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคลากรในสังกัด และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “๒๐ ปี ราชภัฎศรีสะเกษ” โดยผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งผลงานพร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD/แฟลชไดร์ จำนวน ๑ แผ่น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ด้วย กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจแรงงานจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก สถาบันการพลศึกษา และองค์กรเอกชนต่าง ๆ จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ เรื่อง โดยได้เผยแพร่เป็นบริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้าราชการ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย         

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) ไปยังบุคลากรในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.mol.go.th/) ทั้งนี้ สามารถเข้าชมเผยแพร่ผลงาน และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานตาม QR Code ด้านท้ายหนังสือฉบับนี้

ขอประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง

ด้วย กรมสรรพากร ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การยื่นแบบแสดงรายการ, การชำระภาษี และการบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการยื่นแบบและชำระภาษีให้กับหน่วยงานฯ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบแสดงรายการฯ อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาลในการกระตุ้นให้มีผู้ใช้บริการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันโรคระบาด และมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ดังนั้น สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง และแนะนำบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ พร้อมนี้ได้แนบ OR Code สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง และแบบตอบรับความพึงพอใจมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในวันและเวลาราชการ