รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก สกจ.

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก สกจ. ประจำปี 2561 เมือวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคอนเวนเช็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็น กรุงเทพมหานคร

แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดทำขึ้นและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด แจ้งการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ  พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดตามโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ  พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๐๙๗๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำ ในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑ – ๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือท่าน ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานมหกรรมฯ ดังกล่าวซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดการจัดงานมหกรรมฯ โดยสแกน QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การออมเงินเพื่อรับบำนาญตลอดชีวิต

ด้วย รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างรัฐสวัสดิการ โดยให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีเงินออมในรูปเงินบำนาญตลอดชีพ จึงให้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขึ้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเริ่มเปิดกองทุนฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

สิทธิประโยชน์

ได้รับบำนาญตลอดชีพ เมื่อครบอายุ ๖๐ ปี เดือนละ ๘๔๐ บาท-๗๓๘๐ บาท (ตามปริมาณเงินออมที่สมาชิกนำส่ง)

จำนวนเงินนำส่ง

                    ๑. สมาชิกส่งขั้นต่ำ ๑,๒๐๐ บาท/ปี หรือเดือนละ ๕๐ บาท/ครั้ง/เดือน สูงสุดไม่เกิน ๑๓,๒๐๐ บาท/ปี หรือเดือนละ ๑,๑๐๐ บาท/ครั้ง/เดือน

๒. รัฐสมทบ ๖๐๐ บาท/ปี ๙๖๐ บาท/ปี ๑,๒๐๐ บาท/ปี ตามอายุของสมาชิก ๑๕-๓๐ ปี ๓๐-๕๐ ปี, ๕๐-๖๐ ปี   

ผู้มีสิทธิสมัคร

๑. สัญชาติไทย อายุ ๑๕-๖๐ ปี

                    ๒. ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ

                    ๓. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลูกจ้างหน่วยงาน

                    ๔. ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า ผู้รับจ้างทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

                    ๕. ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๑

ผู้ที่สมัครไม่ได้

                    ๑. ข้าราชการประจำ หรือสมาชิก กบข. (มีบำเหน็จบำนาญ)

๒. พนักงานบริษัท องค์กร/รัฐวิสาหกิจ (มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

                    ๓. ผู้ประกันตน (มีบำเหน็จ)

                        ๓.๑ มาตรา ๓๓ (พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท)

                        ๓.๒ มาตรา ๓๙ (ผู้ประกันตน มีบำเหน็จบำนาญ)

                        ๓.๓ มาตรา ๔๐ (ทางเลือก ๒, ๓)

เงื่อนไขการจ่ายคืน

                    ๑. อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ = เงินสะสม + เงินสมทบ ได้รับบำนาญรายเดือน

                    ๒. เสียชีวิต = เงินสะสม + เงินสมทบ ได้รับเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

                    ๓. ลาออกก่อน ๖๐ ปี = เงินสะสม ได้รับเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

จุดรับสมัคร

                   ๑. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ

                    ๒. สำนักงานคลังจังหวัด หรือ

                    ๓. สถาบันการเงินชุมชน กอช. และเครือข่าย

ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีคุณสมบัติ สามารถสมัครได้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ การสร้างการรับรู้สวัสดิการให้บำนาญแก่ประชาชนที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมวินัยการออม ให้แพร่หลายและกว้างขวางผ่านไปยังผู้มีสิทธิสมัครในหน่วยงานของท่านด้วย

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒

สพฐ. แจ้งด้วยกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมฌาปนกิจสมเคราะห์ครูจังหวัดศรีะเกษ (ฌค.ศก.) แจ้งขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง (พระอารามหลวง ) ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในพิธีดังกล่าว ได้มีสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ประกอบอยู่ด้วยนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้รับทราบข้อมูลการจัดพิธี และมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลในพิธีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ดังนี้

                     ๑. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

                     ๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม

                     ๓. ร่วมเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน

                     ๔. ร่วมเป็นเจ้าภาพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   

                     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๐ ๒๐๕๗ ในวัน และเวลาราชการ                  

แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

สพฐ. แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มาเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติต่อไป