การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งให้สังคมได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของครู โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านข้อเขียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดข้อเขียนดังกล่าว เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน โดยได้กำหนดส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมในวิชาชีพ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๓๑๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์      รับบริจาคหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขึ้น ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด และให้นำหนังสือและสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม

ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขึ้น ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น ๑ เพื่อรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แล้วนำ ไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดี มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย

ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ

ด้วยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการหรีดหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดความนิยมในการสั่งหรีดหนังสือและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในวัด เพราะหนังสือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และสร้างสติปัญญา และเจ้าภาพยังสามารถนำไปมอบให้กับวัด โรงเรียน ห้องสมุด หรือชุมชนที่ขาดแคลนหนังสือ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมการอ่านทางอ้อม อีกทั้ง ช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทาง โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ และตอบรับเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ไปยังสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้ง ด้วยกระทรวงมหาหาดไทย ได้แจ้งการใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  (เอกสารแนบ ศก ๐๐๑๗.๓/ว๓๖๓๘)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้เกิดความคิดและความตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดฯ เพื่อเชิญชวนให้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ โดยสามารถลงทะเบียน และส่งผลงานผ่านทางลิงค์ http://url.ie/๑๒jug และแชร์ Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่ ethics๑๕๖๑@ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง ๑๒ – ๒๕ ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง เกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมโครงการจะมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศ จะได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้นักเรียนได้รับทราบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒๒๘๒๓๓๖๐, ๐๖๓๒๓๕๘๓๙๒ หรือเว็บไซต์www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2561.html

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา”

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทดแทนเพลงสดุดีมหาราชา และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/th/song.php

ประชาสัมพันธ์จุลสาร “ก.พ.ค.News”

ด้วย สำนักงาน ก.พ.ได้จัดทำจุลสาร “ก.พ.ค. News” รายไตรมาส เพื่อเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการต่าง ๆ ของ ก.พ.ค.

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์จุลสาร “ก.พ.ค. News” ของสำนักงาน ก.พ.ให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดจุลสาร “ก.พ.ค. News” และติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ ของ ก.พ.ค. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนครูปฏิบัติงานสอนระหว่างกัน โดยครูเกาหลีเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครูไทยจะเข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสาธารณรัฐเกาหลี

การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่ครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำใบสมัครส่งไปยัง สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหากผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ ขอให้ลงนามอนุญาตเบื้องต้นในเอกสาร ทั้งนี้ ให้จัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางอีเมล์ Relationsgroup@hotmail.com โดยผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และหากผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ชั้น ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ (แฟ้มแนบ)