ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๔ หน่วยงาน

ด้วย สพป.เลย ๓, สพป.พิจิตร ๑, สพป.ลำปาง ๒ และ สพป.ประจอบคีรีขันธ์ ๒ รวมจำนวน ๔ หน่วยงงาน แจ้งเรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๗ หน่วยงาน

ด้วย สพป.แพร่ ๒, เชียงราย ๓, เชียงราย ๔,ระยอง ๒, นราธิวาส ๒ และ สพม. ตรัง กระบี่, สพม.ชลบรี ระยอง รวมจำนวน ๗ หน่วยงงาน แจ้งเรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณายกเลิกการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี จึงได้ดำเนินการ ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้พิจารณาเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบางแหล่งที่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้นการปิดอุทยานแห่งชาติตามฤดูกาล และตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัด เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับ การดำเนินการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ของทางราชการโดยเคร่งครัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านแจ้งบุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน /ประชาสัมพันธ์ หรือสแกน OR CODE ท้ายหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การอภิปรายรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ

ตามที่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยมุ่งเน้นการสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังกัด การสร้างนวัตกรรม และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีกำหนดจัดกิจกรรมการอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทบทวนรองรับบทบาทภารกิจประเด็น “การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษาเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน” ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเห็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทบทวนรองรับบทบาทภารกิจประเด็น “การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษาเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน” ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ OR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สพป.และ สพม. จำนวน ๗ หน่วยงงาน แจ้งเรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ แจ้งเรื่อง แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนา และลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนา และลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมกับ เครือข่ายสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสาร จำนวน ๓๕ แห่ง จำหน่ายข้าวสาร ขนาดบรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม ในราคาพิเศษ เพื่อช่วยกระจายข้าวสารของสหกรณ์ รักษาเสถียรภาพราคาข้าวในระบบสหกรณ์ เตรียมความพร้อมให้สหกรณ์ในการรับซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลผลิต ๒๕๖๔/๖๕ และช่วยลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อช่วยเหลือชาวนา และลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสารฯ หากสนใจสั่งซื้อข้าวสารสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มตาม QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ ครั้งที่ ๑ โดยส่งถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมใบสั่งซื้อข้าวสาร รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรวบรวมแจ้งสหกรณ์ ดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป

               

การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูก และได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์การประกวดที่ส่งมาพร้อมนี้

                 

การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ รายละเอียดเพิ่มดังเอกสารแนบ

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กรอนิกส์

สพป.แพร่ เขต ๑ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กรอนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ