ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “กำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กำหนดจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เพื่อให้องค์กรภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง เป็นแนวร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ อยู่ในความดูแลของมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความอุปถัมภ์การดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีภารกิจในการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและจัดการสอบวัดความรู้ในการศึกษาธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานแม่กลองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้นเข้าสอบวัดความรู้พร้อมกันทั่วประเทศ (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ให้อุปถัมภ์ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดสอบธรรมศึกษา ในวันและเวลาดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การใช้เพลง “สดุดีพระแม่ไทย”

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓ / ว ๔๕๓๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ เรื่องเกี่ยวกับการใช้เพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ในการบรรเลงและขับร้องในพิธีและกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดาวน์โหลดสำเนาหนังสือดังกล่าว พร้อมไฟล์เนื้องร้องและทำนองเพลงได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ เรื่องสำคัญวันนี้ เรื่อง เพลงสดุดีพระแม่ไทย

โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง ๓ (กล้าคิด กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท.ทำ ทัน ที

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแผนดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง ๓ (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท. ทำ ทัน ที ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะกลางน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังประชารัฐ รวมพลคนกล้าทำความดีจากทุกช่วงวัย ทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะทำความดีผ่านการเสวนา การกล่าวสุนทรพจน์และผ่านบทเพลง โดยมีวงดนตรี “วงนั่งเล่น” ซึ่งเป็นศิลปินและนักประพันธ์เพลงชื่อดัง ร่วมจัดมินิคอนเสิร์ต และเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเห็นถึงความสำคัญของการทำความดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์บทเพลง “สุขใจ” ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยสามารถรับฟังบทเพลงได้ที่ https://m.youtube.com/watch?v=a๓๖fayoND๙I หรือค้นหาใน youtube ด้วยคำว่า “สุขใจ วงนั่งเล่น”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมของโรงเรียนในเขตบริการของสหกรณ์ 14 เขต ๆ ละ 10,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมส่งเสริมการ ออมฯ ในโรงเรียน

ในการนี้ สหกรณ์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้เสนอโครงการของโรงเรียน พร้อมงบประมาณ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สหกรณ์ฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด เขตละ 1 โครงการ หรือเขตละไม่เกิน 10,000 บาท รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ฯ

การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กฟภ.มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ.ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการของ กฟภ.ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดังเอกสารแนบ

การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ ๔ ภายใต้หัวข้อ “Co-creating the Sustainable Blur Economy” จัดโดย องค์กร Sustainable Ocean Alliance (SOA) และ The Arctic University of Norway ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๓๕ ปี ที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทางทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้จัดการประชุมฯ จะคัดเลือกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน ๑๐๐ คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http:22soalliance.org/our-ocean-2019 (รายละเอียดดังแนบ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน โดยต้องมีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http://bit.ly/๒kgMCGy ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น.

ขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยเสนอรายชื่อ ประวัติ และผลงานของศิลปินที่เห็นสมควร เข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดส่งผลงานไปยัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th เว็บไซต์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th2cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1