การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++

การรับหนังสือราชการ

การแต่งกายชุดสีกากี

รูปแบบการแต่งกายสีกากี สุภาพบุุรุษ สตรี

โทษทางวินัย

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังนี้

๑. ภาคทัณฑ์ ไม่ร้ายแรง

๒. ตัดเงินเดือน ไม่ร้ายแรง

๓. ลดเงินเดือน ไม่ร้ายแรง

๔. ปลดออก ร้ายแรง

๕. ไล่ออก ร้ายแรง