แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563